20 Cdo 596/2004Usnesení NS ze dne 27.05.2004

20 Cdo 596/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci žalobce J. S. proti neoznačenému žalovanému, o vydání předběžného opatření a zřízení soudcovského zástavního práva, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp.zn. 15 Nc 4254/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec ze dne 3.září 2003 , č.j. 36 Co 426/2003-10, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 23. června 2003, č.j. 15 Nc 4254/2003-4 (kterým okresní soud odmítl návrh na vydání předběžného opatření a zřízení soudcovského zástavního práva), podal žalobce dovolání.

Protože dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatel byl v dovolacím řízení stanoveným způsobem zastoupen, případně že by byl právnicky vzdělán, okresní soud jej usnesením ze dne 17.prosince 2003, č.j. 15 Nc 4254/2003-15, doručeným mu 29. prosince 2003, vyzval, aby si ve lhůtě 60 dnů zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Poučil jej, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel však vytčený nedostatek neodstranil.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“), není-li stanoveno jinak (§ 241 odst. 2, 3 o.s.ř.) musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. l o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. l o.s.ř. zastavil.

Žalobce z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalovanému, který nebyl řádně označen , náklady tohoto řízení nemohly vzniknout, této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok o tom, že žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. května 2004

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu