20 Cdo 5332/2007Usnesení NS ze dne 28.05.2009

20 Cdo 5332/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného S. b. d. Š., proti povinným 1) P. P. a 2) J. P., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 22 E 5/2006, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 22. 5. 2007, č. j. 40 Co 1714/2006-70, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení okresního soudu ze dne 5. 10. 2006, č. j. 22 E 5/2006-45 (jímž okresní soud podle svého vykonatelného rozsudku ze dne 17. 5. 2004, č. j. 8 C 79/2004-14, nařídil výkon rozhodnutí vyklizením označeného bytu a přestěhováním povinných do zajištěného přístřeší) a uložil povinným společně a nerozdílně zaplatit oprávněnému 117,- Kč na náhradě nákladů odvolacího řízení.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadli povinní dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinní byli právnicky vzděláni. Proto je soud usnesením ze dne 5. 9. 2007, č. j. 22 E 5/2006-76, doručeným jim dne 13. 9. 2007, vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení zvolili zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání; zároveň je poučil o následcích spojených s neuposlechnutím výzvy. Dovolatelé přesto vytčený nedostatek neodstranili. Požadavek povinného zastoupení tedy nebyl naplněn.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Povinní z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) žádné náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. května 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová,v. r.

předsedkyně senátu