20 Cdo 53/2005Usnesení NS ze dne 31.05.2005

20 Cdo 53/2005-220

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné J. B., proti povinnému F. B., pro 14.005,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. E 315/94, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. listopadu 2004, č.j. 24 Co 487/2004-212, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 19. 7. 2004, č.j. E 315/94-206, jímž Okresní soud v Semilech odmítl podání povinného ze dne 22. 2. 2004 označené jako „žádost o zastavení exekučního příkazu vedeného pod sp. zn. E 315/94“, a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. l, 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 7. 12. 2004, č.j. E 315/94-216, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta, aby ve stejné lhůtě předložil soudu jeho plnou moc a jím sepsané dovolání. Zároveň byl poučen o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která byla povinnému doručena 13. prosince 2004, dovolatel pouze sdělil, že „podává dovolání u Nejvyššího správního soudu v Brně na exekuční příkaz E 315/97, že žádá soud o zproštění soudních poplatků na základě starobního důchodu a vyživovací povinnosti, kterou má vůči synovi – J. B., a že ho bude zastupovat pan A. V. z B., kterému dal plnou moc“.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. l o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. l, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. května 2005

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu