20 Cdo 5294/2017Usnesení NS ze dne 16.01.2018

20 Cdo 5294/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Intrum Justitia Czech, s.r.o., se sídlem v Praze 1, Klimentská č. 1216/46, identifikační číslo osoby 27221971, proti povinnému B. K., P., pro 75 021,37 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Alana Havliceho, Exekutorský úřad Jeseník, pod sp. zn. 197 EX 93248/10, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky v Jihlavě ze dne 18. července 2017, č. j. 72 Co 178/2017-168, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Povinný podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky v Jihlavě ze dne 18. července 2017, č. j. 72 Co 178/2017-168. Podáním dovolání mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 8 (ve spojení s bodem 2 této položky) Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Dovolatel však soudní poplatek z dovolání nezaplatil ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2017, sp. zn. 20 Cdo 5294/2017.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání povinného podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 1. 2018

JUDr. Karel Svoboda, Ph. D.

pověřený člen senátu