20 Cdo 5000/2009Usnesení NS ze dne 20.01.2010

20 Cdo 5000/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné E.O. E., a.s., zastoupené advokátem, proti povinnému J. F., pro 1.857,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 10 Nc 2413/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. dubna 2009, č. j. 7 Co 1150/2009 - 14, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením krajský soud odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 120/2001 Sb.“), odvolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 23. 1. 2009, č. j. 10 Nc 2413/2009 - 6, kterým byla nařízena exekuce na majetek povinného pro částku 1.857,- Kč s příslušenstvím, náklady předcházejícího řízení ve výši 7.200,- Kč, pro náklady exekuce a náklady oprávněné, jejímž provedením byla pověřena soudní exekutorka JUDr. V. Š., Exekutorský úřad T.

Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, aniž by byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 11. 8. 2009, č. j. 10 Nc 2413/2009 - 22, byl dovolatel vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta, a současně byl poučen o tom, že nebudou-li vady dovolání odstraněny ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto usnesení, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože citované usnesení bylo povinnému doručeno dne 14. 8. 2009, dosud výzvě okresního soudu nevyhověl, o ustanovení advokáta nepožádal a ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. ledna 2010

JUDr. Olga Puškinová,v. r.

předsedkyně senátu