20 Cdo 411/2016Usnesení NS ze dne 01.03.2016

20 Cdo 411/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Krajská pobočka pro Zlínský kraj, územní pracoviště Zlín, se sídlem ve Zlíně, Zarámí 160, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému J. V., pro 51 400 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 16 EXE 1439/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně ze dne 5. 5. 2014, č. j. 58 Co 62/2014-71, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 7. 11. 2013, č. j. 16 EXE 1439/2010-57, kterým Okresní soud ve Zlíně zamítl návrh povinného na zastavení exekuce.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný měl právnické vzdělání. Usnesením ze dne 1. 10. 2015, č. j. 58 Co 289/2015-141, Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně potvrdil výrok II. usnesení ze dne 7. 7. 2015, č. j. 16 EXE 1439/2010-126, kterým Okresní soud ve Zlíně nevyhověl žádosti povinného o ustanovení zástupce z řad advokátů pro podání dovolání, a současně odmítl odvolání povinného do výroku III., ve kterém soud prvního stupně vyzval povinného, aby si pro dovolací řízení zvolil zástupcem advokáta. Usnesení odvolacího soudu bylo povinnému doručeno dne 9. 11. 2015; ve stanovené lhůtě však nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. března 2016

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu