20 Cdo 4067/2011Usnesení NS ze dne 24.11.2011

20 Cdo 4067/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné J. B., proti povinnému Stavebnímu bytovému družstvu SIGMA, se sídlem v Olomouci, Černá cesta 6, identifikační číslo osoby 004 95 069, zastoupenému JUDr. Radkem Rozmánkem, advokátem se sídlem v Olomouci, Švédská 6, pro 1.292,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 44 E 54/2009, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 30. května 2011, č. j. 40 Co 425/2011 - 335, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

V záhlaví uvedeným usnesením krajský soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 11. 4. 2011, č. j. 44 E 54/2009 - 318, kterým tento odmítl podání oprávněné ze dne 4. 2. 2011, doručené soudu dne 11. 2. 2011 (nazvané jako „kasační stížnost“, jímž nesouhlasila se zastavením „exekuce“), a jímž rozhodl o náhradě nákladů řízení, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala oprávněná dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř., aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatelky, jelikož není objektivně přípustné podle žádného ustanovení občanského soudního řádu. Přípustnost dovolání není dána ani podle ustanovení § 237 o. s. ř. (nejde o potvrzení nebo změnu rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé) ani podle ustanovení § 238, § 238a o. s. ř. (nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou zde taxativně vyjmenovány) a nejde konečně o žádný z případů procesních rozhodnutí uvedených v ustanovení § 239 o. s. ř. [nejedná se ani o usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí návrhu (žaloby)].

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., když dovolání oprávněné bylo odmítnuto a povinnému žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2011

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu