20 Cdo 3766/2019Usnesení NS ze dne 14.01.2020

20 Cdo 3766/2019-201

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné České televize se sídlem v Praze 4, Na Hřebenech II. č. 1132/4, identifikační číslo osoby 00027383, zastoupené JUDr. Daliborem Kalcsem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Resslova č. 956/13, proti povinnému L. R., narozenému dne XY, bytem XY, pro 948 Kč s příslušenstvím, o námitkách povinného proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 34 EXE 1631/2018, o dovolání povinného proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 7. ledna 2019, č. j. 34 EXE 1631/2018-46, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinný podal dovolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 7. 1. 2019, č. j. 34 EXE 1631/2018-46.

Podáním dovolání povinnému vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 10. 4. 2019, č. j. 34 EXE 1631/2018-125, byl zamítnut návrh povinného na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, přičemž toto rozhodnutí bylo potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6. 6. 2019, č. j. 62 Co 155/2019-137.

Povinný dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2019, č. j. 20 Cdo 3766/2019-185. Povinný na tuto výzvu dovolacího soudu zareagoval svou další žádostí o osvobození od soudních poplatků. Vzhledem k tomu, že se povinný soustavně domáhá (mimo jiné) osvobození od soudních poplatků Nejvyšší soud sám posoudil, zda splňuje předpoklady uvedené v ustanovení § 138 (ve spojení s § 30) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 1 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, přičemž – s přihlédnutím k obsahu spisu – dospěl k závěru, že ze strany dovolatele jde o zjevně bezúspěšné uplatňování práva, protože dovolání směřuje proti rozhodnutí soudu prvního stupně, které dovoláním úspěšně napadnout nelze (srov. právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 47, ročník 2006), a proto by dovolací řízení bylo rovněž zastaveno podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. z důvodu nedostatku funkční příslušnosti dovolacího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 9. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1394/2017, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. 20 Cdo 5385/2016).

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinného proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 7. 1. 2019, č. j. 34 EXE 1631/2018-46, podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 1. 2020

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu