20 Cdo 3610/2011Usnesení NS ze dne 24.11.2011

20 Cdo 3610/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, identifikační číslo osoby 411 97 518, Územní pracoviště České Budějovice, Lannova 5, proti povinnému P. Č., pro 107.852,- Kč, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 21 Nc 5792/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. března 2010, č. j. 19 Co 704/2010 - 102, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením krajský soud potvrdil usnesení ze dne 16. 10. 2009, č. j. 21 Nc 5792/2008 - 77, jímž Okresní soud v Českých Budějovicích zamítl návrh na zastavení exekuce, sepsaný povinným dne 4. 5. 2009. Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání.

Povinný, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by povinný měl právnické vzdělání. Žádost povinného o ustanovení zástupce pro dovolací řízení Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 29. 11. 2010, č. j. 21 Nc 5792/2008 - 149, zamítl. Následně soud prvního stupně povinného vyzval usnesením ze dne 11. 2. 2011, č. j. 21 Nc 5792/2008 - 159, které převzal osobně dne 24. 2. 2011, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, a současně byl poučen o tom, že nesplní-li ve stanovené lhůtě uvedenou povinnost, bude dovolací řízení zastaveno. Povinný přesto nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Protože nedostatek podmínky dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2011

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu