20 Cdo 3369/2006Usnesení NS ze dne 17.03.2008

20 Cdo 3369/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné S. D. a. s., proti povinné F. T., s. r. o. \"v likvidaci,\", pro 28.994,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 50 Nc 5344/2004, o dovolání Mgr. Ing. R. O., soudního exekutora (dále jen „exekutor“), proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 30. 3. 2006, č.j. 40 Co 384/2006-58, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud (mimo jiné) změnil ve výroku o nákladech exekuce usnesení ze dne 21. 12. 2005, č.j. 50 Nc 5344/2004-29, jímž okresní soud rozhodl, že náklady exekuce je povinna exekutorovi uhradit oprávněná, tak, že povinnost zaplatit náklady exekuce ve výši 3.772,- Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení uložil povinné.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl v měnícím výroku o nákladech exekuce dovoláním exekutor s odůvodněním, že k úhradě nákladů exekuce měla být zavázána oprávněná.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech řízení, a tedy ani o nákladech exekuce, v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť usnesení o nákladech exekuce (stejně jako usnesení o nákladech řízení) není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2005, pod poř. č. 70, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 1, ročník 2003, pod č. 4).

Nejvyšší soud proto dovolání exekutora podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá tomu, že žádnému z účastníků, kromě dovolatele, náklady v tomto stádiu řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. března 2008

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu