20 Cdo 308/2005Usnesení NS ze dne 28.07.2005

20 Cdo 308/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné E. B., a. s., proti povinnému M. Ž., pro 179.250,- Kč s příslušenstvím prodejem spoluvlastnického podílu nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. E 1570/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 4. 2004, č.j. 12 Co 349/2003-31, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud – podle obsahu – potvrdil usnesení ze dne 21. 11. 2002, č.j. E 1570/2002-13, jímž Okresní soud v Třebíči nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 25. 1. 1995, sp. zn. 5 C 1041/94, k vymožení pohledávky 179.250,- Kč a nákladů přecházejícího řízení výkon rozhodnutí prodejem spoluvlastnického podílu na označených nemovitostech.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „o.s.ř.“).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 27. 9. 2004, č.j. E 1570/2002-36, soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si do deseti dnů od doručení rozhodnutí zvolil pro dovolací řízení zmocněncem advokáta, a poučil ho o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která mu byla doručena 15. 12. 2004 (§ 46 odst. 4 občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2004), dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2005

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu