20 Cdo 3014/2020Usnesení NS ze dne 23.11.2020

20 Cdo 3014/2020-404

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného K. K., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, proti povinnému L. J., narozenému XY, bytem XY, pro 7 865 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 15 EXE 1758/2018, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2019, č. j. 72 Co 195/2019-224, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ve shora označené věci byl povinný vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 13. 10. 2020 k zaplacení soudního poplatku za dovolání ve výši 4000 Kč do 15 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen o tom, že dovolání proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku, o povinnosti zaplatit soudní poplatek či o žádosti o ustanovení zástupce není přípustné (§ 238 odst. 1 písm. i/, j/ o. s. ř. ve znění od 30. 9. 2017), a že je-li dovolání odmítáno pro nepřípustnost podle § 238 o. s. ř., neuplatní se osvobození od soudních poplatků (srov. § 11a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále též jen „ZSOP“).

Dovolatel přesto vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatil. Nejvyšší soud tedy dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavil. Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 11. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu