20 Cdo 2891/2004Usnesení NS ze dne 26.04.2005

20 Cdo 2891/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky – Okresního soudu ve Zlíně, proti povinnému J. S., srážkami z příjmu, pro 925,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 22 E 120/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. února 2004, č.j. 26 Co 753/2003 - 33, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud změnil prvostupňové usnesení tak, že nařídil výkon rozhodnutí.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný včasné dovolání. Protože nebyl kvalifikovaně zastoupen, soud prvního stupně jej vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň soud povinného upozornil, že nevyhoví-li jeho výzvě, dovolací soud dovolací řízení zastaví.

Na výzvu, která mu byla doručena 21. září 2004, povinný neodpověděl.

S ohledem na dobu podání dovolání se v této věci užije zák. č. 120/2004 Sb., kterým se m.j. s účinností od 19. března 2004 mění zákon č. 99/1963 Sb.,občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o.s.ř.“).

Z ustanovení § 241 odstavec 1 o.s.ř. plyne, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Tato zásada pak ve smyslu odstavce 2 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření a nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř: oprávněné však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 26. dubna 2005

JUDr. František Ištvánek, v. r.

předseda senátu