20 Cdo 2838/2016Usnesení NS ze dne 12.08.2016

20 Cdo 2838/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, se sídlem v Praze 9, Sokolovská č. 217/2, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupené JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská č. 1788/60, proti povinnému V. H., pro 964 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 35 Nc 1318/2008, o odvolání povinného proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. října 2015, č. j. 26 Cdo 3708/2015-220, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o podání povinného ze dne 27. listopadu 2015, označeném jako „odvolání“ proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. října 2015, č. j. 26 Cdo 3708/2015-220, podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil, neboť zde není soudu, který by byl funkčně příslušný k rozhodnutí o odvolání povinného proti rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 10a, § 236 odst. 1 o. s. ř.).

Funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání proti rozhodnutí Nejvyššího soudu jako soudu dovolacího občanský soudní řád neupravuje; nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.). Řízení o odvolání proti rozhodnutí dovolacího soudu zastaví Nejvyšší soud jako vrcholný článek soustavy obecných soudů (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod číslem 85, ročník 2001, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod číslem 139, ročník 2002).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 8. 2016

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu