20 Cdo 2836/2006Usnesení NS ze dne 23.11.2006

20 Cdo 2836/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení v K., proti povinné D. P., za účasti manžela povinné Z. P., pro 444.374,- Kč, zřízením soudcovského zástavního práva, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 2 E 1113/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 2. 2005, č.j. 26 Co 67/2005-34, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením odvolací soud (posuzováno podle obsahu) potvrdil usnesení ze dne 25. 10. 2004, č.j. 2E 1113/2003-27, jímž Okresní soud v Kroměříži k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 444.374,- Kč nařídil podle výkazu nedoplatků oprávněné ze dne 21. 5. 1998, č.j. 2192/98, výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva k označeným nemovitostem ve společném jmění povinné a jejího manžela.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním. Jelikož nebyla zastoupena advokátem, soud prvního stupně ji usnesením ze dne 4. 5. 2006, č.j. 2 E 1113/2003-49, doručeným dne 1. 6. 2006, vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné (jím sepsané) dovolání; dovolatelku současně poučil o procesních následcích její případné nečinnosti. Dovolatelka na tuto výzvu do dnešního dne neodpověděla.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatelka – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. listopadu 2006

JUDr. Vladimír Mikušek,v. r.

předseda senátu