20 Cdo 2738/2009Usnesení NS ze dne 15.10.2009

20 Cdo 2738/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné V. Z. P. Č. R., proti povinnému R. K., zastoupenému advokátem, pro částku 53.213,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 42 Nc 8616/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 29.11.2006, č.j. 12 Co 684/2006-19, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Shora označeným rozhodnutím krajský soud odmítl podle § 44 odst. 10 exekučního řádu odvolání povinného proti usnesení z 17.1.2006, č.j. 42 Nc 8616/2005-4, kterým okresní soud nařídil exekuci, jejímž provedením pověřil navrženého soudního exekutora.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný podáním nadepsaným „Přece jenom dovolání“ (datovaným 27.2.2007 /č.l. 21/), v němž nespecifikoval žádný z dovolacích důvodů taxativně vyjmenovaných v § 241a odst. 2 a 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“); z obsahu (blanketového) dovolání ani není zřejmé čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Usnesením okresního soudu z 1.4.2008 (č.l. 53), doručeným povinnému uložením na poště 21.4. téhož roku (§ 57 odst. 2 o.s.ř.) mu byl ustanoven zástupce pro řízení o dovolání advokát JUDr. Z. G.; toto usnesení nabylo právní moci dne 7.5.2008. Dovolání však bylo doplněno až podáním datovaným 22.11.2008, podaným okresnímu soudu osobně 23.12.2008 (č.l. 55).

Podle ustanovení § 43 odst. 2, věty první, o.s.ř., které platí i pro řízení u dovolacího soudu (§ 243c odst. 1 o.s.ř.), není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne.

Podle ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) v dovolání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle ustanovení § 241b odst. 3, věty první, o.s.ř., dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.

Podle ustanovení § 241b odst. 3, věty druhé za středníkem, o.s.ř. požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Podle § 240 odst. 1, věty první, o.s.ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Z výše uvedeného plyne, že dovolání, které neobsahuje údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním; vady může dovolatel odstranit z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Marným uplynutím prekluzivní lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř. se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5.2.2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.1.2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.6.2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 3/2004 pod poř. č. 21).

V projednávané věci nabylo usnesení okresního soudu, jímž byl povinnému ustanoven zástupce pro řízení o dovolání, právní moci 7.5.2008, takže poslední den lhůty, kdy bylo možno doplnit dovolání o důvody, z jakých se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, bylo pondělí 7.7.2008 (§ 240 odst. 1, věta první, § 241b odst. 3, věta první, § 243c odst. 1, § 57 odst. 2 o.s.ř.).

Dovolací soud proto k opožděně učiněnému doplnění dovolání podanému 23.12.2008 nepřihlížel a vadné dovolání odmítl (§ 43 odst. 2 o.s.ř.).

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. října 2009

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu