20 Cdo 2674/2009Usnesení NS ze dne 13.10.2009

20 Cdo 2674/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinové v exekuční věci oprávněné K. p., a.s., V. I. G., zastoupené advokátkou, proti povinné B. K., pro 6.092,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále – pobočky v Krnově pod sp. zn. 19 Nc 1139/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 10. 2008, č. j. 66 Co 1017/2008-15, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud shora napadeným usnesením odmítl odvolání povinné proti usnesení ze dne 3. 6. 2008, č. j. 19 Nc 1139/2008-4, kterým okresní soud jednak spojil věci vedené pod spisovými značkami 19 Nc 1139/2008, 19 Nc 1144/2008, 19 Nc 1145/2008 a 19 Nc 1146/2008 ke společnému řízení a rozhodl, že nadále budou vedeny pod spisovou značkou 19 Nc 1139/2008, a dále nařídil podle platebních rozkazů téhož soudu ze dne 24. 1. 2008, č. j. 44 Ro 1399/2007-11, ze dne 24. 1. 2008, č. j. 44 Ro 1398/2007-11, ze dne 4. 1. 2008, č. j. 44 Ro 1396/2007-13, a ze dne 24. 1. 2008, č. j. 44 Ro 1397/2007-13, k uspokojení pohledávek oprávněné ve výrocích platebních rozkazů uvedených, nákladů předcházejících řízení a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. J. P., soudního exekutora.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná byla právnicky vzdělána. Proto ji soud usnesením ze dne 1. 4. 2009, č. j. 19 Nc 1139/2008-30, doručeným 10. 4. 2009, vyzval, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, soud její podání odmítne (správně Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví). Dovolatelka na výzvu nereagovala a vytčený nedostatek neodstranila.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. října 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu