20 Cdo 2645/2003Usnesení NS ze dne 24.11.2004

20 Cdo 2645/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M. L., zastoupené advokátkou, proti povinnému L. K., prodejem nemovitostí, pro 18.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. E 1539/99, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3.2.2003, č.j. 25 Co 31/2003-148, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně provedl rozvrh rozdělované podstaty ve výkonu rozhodnutí.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu včasným dovoláním.

Soud prvního stupně povinného usnesením, doručeným mu dne 24.7.2003, upozornil na vady jeho podání, jakož i na skutečnost, že dovolání musí být sepsáno advokátem. K odstranění vytýkaných nedostatků a předložení plné moci zvoleného zmocněnce (advokáta) stanovil lhůtu 30 dnů od doručení. Na tuto výzvu povinný reagoval přípisem, doručeným soudu prvního stupně dne 26.8.2003, v němž uvedl, že z důvodu svého věku a zdravotního stavu žádá o „poshovení“ ohledně doplnění dovolání. Vytýkané vady dovolání nebyly do dnešního dne odstraněny.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu nárok, však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2004

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu