20 Cdo 2570/2003Usnesení NS ze dne 24.11.2004

20 Cdo 2570/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné J. R., proti povinnému J. J., prodejem nemovitostí, pro 159.851,95 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. E 821/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31.3.2003, č.j. 56 Co 156/2003-48, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem spoluvlastnického podílu povinného k označeným nemovitostem.

Povinný, poté co mu bylo doručeno usnesení odvolacího soudu, podal Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně podání označené jako „odvolání“. Soud prvního stupně, pokládaje podání povinného za dovolání, jej usnesením doručeným mu dne 8.10.2003, vyzval, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení odstranil nedostatek povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení a upozornil jej, že v opačném případě bude dovolací řízení zastaveno. Povinný do dnešního dne nijak nereagoval.

Nejvyšší soud pokládá podání povinného ze den 13.8.2003 za dovolání proti usnesení odvolacího soudu, neboť z jeho obsahu vyplývá, že směřuje proti usnesení doručenému dne 16.6.2003, což je právě den, kdy došlo k doručení rozhodnutí odvolacího soudu, neboť podle § 41 odst. 2 o.s.ř. soud každý úkon posuzuje podle jeho obsahu, i když je nesprávně označen.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. pak plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Oprávněné, jež by měla nárok na jejich náhradu, však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2004

JUDr. Vladimír Kůrka, v.r.

předseda senátu