20 Cdo 2257/2001Usnesení NS ze dne 18.07.2002

20 Cdo 2257/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného JUDr. J. P., správce konkursní podstaty úpadce O., obchodní podnik v likvidaci, proti povinné T. Č., a.s., přikázáním pohledávky z účtu povinné, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. E 310/97, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. července 2001, č. j. 29 Co 392/2001-22, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením krajský soud potvrdil usnesení ze dne 29. září 1997, č. j. E 310/97-9, jímž okresní soud nařídil výkon platebního rozkazu Krajské státní arbitráže v Praze ze dne 23. prosince 1991, č. j. Arb. 12335/91/Sk, odepsáním z účtu povinné k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 1.004,- Kč, nákladů předcházejícího řízení ve výši 200,- Kč a nákladů výkonu rozhodnutí ve výši 1.200,- Kč.

Pravomocné usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, jež posléze, podáním ze dne 30. listopadu 2001, vzala zpět (č.l. 42).

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném před novelizací provedenou zákonem č. 30/2000 Sb., tj. účinném do dne 31. prosince 2000 (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému, jenž by měl právo na náhradu nákladů tohoto řízení, prokazatelné náklady (podle obsahu spisu) nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. července 2002

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu