20 Cdo 2249/2001Usnesení NS ze dne 26.02.2002

20 Cdo 2249/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného J. P., správce konkursní podstaty úpadce O., obchodní podnik v likvidaci, proti povinné T. Č., a.s., přikázáním pohledávky z účtu povinné, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. E 312/97, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. července 2001, č. j. 29 Co 394//2001-22, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením krajský soud potvrdil usnesení z 29. září 1997, č. j. E 312/97-9, jímž okresní soud nařídil výkon platebního rozkazu Krajské státní arbitráže v Praze ze 30. prosince 1991, č. j. Arb. 11396/91/8, odepsáním z účtu povinné k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 1.470,- Kč, nákladů předcházejícího řízení ve výši 200,- Kč a nákladů výkonu rozhodnutí ve výši 1.200,- Kč.

Pravomocné usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, jež posléze, podáním ze dne 30.1istopadu 2001, vzala zpět (č.l. 42).

Podle části dvanácté (Přechodná a závěrečná ustanovení), hlavy I (Přechodná ustanovení k části první), bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Jelikož napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů (odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně bylo vydáno dne 29. září 1997), je Nejvyšší soud povinen projednat i dovolání v této věci a rozhodnout o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném před novelizací provedenou zákonem č. 30/2000 Sb., tj. účinném do dne 31. prosince 2000 (dále též jen „o. s. ř.“).

Nejvyšší soud v důsledku dispozitivního úkonu povinné dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému, jenž by měl právo na náhradu nákladů tohoto řízení, prokazatelné náklady (podle obsahu spisu) nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2002

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marcela Jelínková