20 Cdo 2237/2006Usnesení NS ze dne 03.10.2006

20 Cdo 2237/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného L. K., proti povinnému M. K., pro částku 725.000,- Kč vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 7 Nc 4170/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 26. 4. 2006, č.j. 26 Co 197/2006-28, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 12. 12. 2005, č.j. 7 Nc 4170/2005-7, kterým okresní soud nařídil exekuci (vykonatelného notářského zápisu ze 30. 3. 2005, č. N 77/2005, NZ 72/2005), jejímž provedením pověřil označeného soudního exekutora, podal povinný dovolání.

Jelikož dovolání – nesprávně označené jako „odvolání“ – mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, soud povinného usnesením z 29. 6. 2006, č.j. 7 Nc 4170/2005-35, doručeným mu 13. 7. téhož roku, vyzval, aby ve lhůtě do 15 dnů od doručení usnesení nedostatky podání odstranil a zvolil si zástupcem advokáta, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání. Zároveň ho poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel však vytčené nedostatky neodstranil.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech vzniklých oprávněné v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 exekučního řádu).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. října 2006

JUDr. Vladimír Mikušek,v. r.

předseda senátu