20 Cdo 2234/2001Usnesení NS ze dne 17.07.2002

20 Cdo 2234/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného J. P., správce konkursní podstaty úpadce O., obchodního podniku v likvidaci, proti povinné T. Č., a. s., pro 988,- Kč přikázáním pohledávky z účtu povinné u peněžního ústavu, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. E 348/97, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2001, č.j. 29 Co 416/2001-22, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinná podala včasné dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Praze. Podáním ze dne 27. 11. 2001, došlým soudu prvního stupně dne 30. 11. 2001, vzala své dovolání v plném rozsahu zpět.

Podle části dvanácté, hlavy I, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000, dále jen „o.s.ř.“). O takový případ v dané věci jde, jelikož odvolací soud - ač rozhodoval po 1. 1. 2001 - odvolání proti usnesení soudu prvního stupně vydanému dne 29. 9. 1997 projednal a rozhodl o něm podle dosavadních právních předpisů (srov. část dvanáctou, hlavu I, bod 15. zákona č. 30/2000 Sb.).

Nejvyšší soud v důsledku dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však žádné prokazatelné náklady v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) nevznikly. Této situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 věty první o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. července 2002

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu