20 Cdo 2196/2003Usnesení NS ze dne 11.11.2004

20 Cdo 2196/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města Ch., zastoupené R. P., zaměstnankyní společnosti T. Ch., proti povinné H. C., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 30 E 2071/2002, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. prosince 2002, č.j. 9 Co 483/2002-15, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 9. 5. 2002, č.j. 30 E 2071/2002-5 (kterým okresní soud nařídil výkon rozhodnutím vyklizením bytu povinné), podala povinná dovolání.

Protože dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatelka byla v dovolacím řízení stanoveným způsobem zastoupena, případně že by byla právnicky vzdělaná, okresní soud ji usnesením ze dne 28. 5. 2003, č.j. 30 E 2071/2002-18, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů odstranila vady podání a aby si ve stejné lhůtě zvolila advokáta, nemá-li sama právnické vzdělání. Usnesení bylo dovolatelce doručeno 31. 5. 2003, dovolatelka však vytčený nedostatek neodstranila.

.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“), není-li stanoveno jinak (§ 241 odst. 2, 3 o.s.ř.) musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. l o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. l o.s.ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř.; oprávněnému však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. listopadu 2004

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu