20 Cdo 1987/2003Usnesení NS ze dne 28.04.2004

20 Cdo 1987/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné městské části P., zastoupené advokátkou, proti povinnému M. T., vyklizením, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. E 378/98, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. května 2001, č.j. 51 Co 211/2001-30, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž městský soud potvrdil usnesení z 1. 3 2001, č. j. E 378/98 (kterým obvodní soud zamítl návrh na odklad provedení výkonu rozhodnutí vyklizením), podal povinný dovolání.

Protože dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatel byl v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupen, případně že by byl právnicky vzdělán, Nejvyšší soud jej usnesením z 27. listopadu 2003, doručeným mu 5. prosince téhož roku, vyzval, aby si ve lhůtě 20 dnů od doručení zvolil advokáta, který by jeho podání nahradil nebo doplnil podáním vlastním, a poučil jej, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“), není-li stanoveno jinak (§ 241 odst. 2, 3 o.s.ř.) musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání (jež by ovšem jako směřující proti rozhodnutí nikoli ve věci samé muselo být pro nepřípustnost odmítnuto) podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné, jež by měla právo na náhradu nákladů tohoto řízení, však takové náklady (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2004

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu