20 Cdo 1956/2002Usnesení NS ze dne 27.11.2003

20 Cdo 1956/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města N. P. proti povinné J. N., prodejem nemovitostí, pro 241.689,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. E 48/2002, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25.4.2002, č.j. 22 Co 209/2002-96, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

Ii. Žádný z účastníku nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem označených nemovitostí povinné k vymožení 241.689,- Kč s příslušenstvím.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná včasné dovolání. Vzhledem k tomu, že nebyla kvalifikovaně zastoupena, soud prvního stupně ji vyzval, aby ve lhůtě čtyř týdnů si coby zástupce ustanovila advokáta, a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Povinnou soud upozornil, že nevyhoví-li podmínce povinného zastoupení, bude dovolací řízení zastaveno.

Na tuto výzvu, jež jí byla doručena dne 20.8.2002, povinná neodpověděla.

S ohledem na dobu vydání usnesení soudů obou stupňů se pro dovolací řízení uplatní – v souladu s body 1., 15. a 17., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2001 (dále též jen „o.s.ř.“).

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatelka - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněnému však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2003

JUDr. Vladimír Kurka, v. r.

předseda senátu