20 Cdo 1909/2005Usnesení NS ze dne 25.11.2005

20 Cdo 1909/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné E. P., spol. s r. o., proti povinné V., spol. s r. o., pro 22.309,17 Kč s příslušenstvím prodejem movitých věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 E 2288/99, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2004, č.j. 54 Co 359/2004-20, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 12. 7. 1999, č.j. 13 E 2288/99-9 (ve znění opravného usnesení ze dne 20. 6. 2005, č.j. 13 E 2288/99-29), jímž Obvodní soud pro Prahu 4 nařídil podle platebního rozkazu Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 18. 11. 1997, sp. zn. 69 Ro 2233/97, k uspokojení pohledávky 22.309,17 Kč s příslušenstvím, výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – právnická osoba, je nezbytné, aby byla (nejedná-li za ni právnickým vzděláním vybavená osoba uvedená v § 21 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“) zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. l, odst. 2 písm. b/, odst. 4 o.s.ř.).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu neplyne, že by za ni jednala osoba uvedená v § 21 o.s.ř., která má právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 7. 1. 2005, č.j. 13 E 2288/98-25, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dní od doručení rozhodnutí pro dovolací řízení zvolila zmocněncem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která ji byla doručena 18. 2. 2005, dovolatelka nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. l o.s.ř.).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádná z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. l, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. listopadu 2005

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu