20 Cdo 1353/2020Usnesení NS ze dne 09.06.2020

20 Cdo 1353/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné CASPER CONSULTING a. s. se sídlem v Praze 1, Olivova č. 2096/4, identifikační číslo osoby 63980401, zastoupené Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště č. 259/55, proti povinným 1) M. J., narozenému dne XY, bytem v XY, zastoupenému JUDr. Igorem Andrýskem, advokátem se sídlem v Hodoníně, Masarykovo náměstí č. 120/22, a 2) J. M., narozenému dne XY, bytem v XY, zastoupenému Mgr. Jaroslavem Marténkem, advokátem se sídlem v Brně, Slavíčkova č. 827/1, pro 728 563,61 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, pod sp. zn. 067 EX 4447/10, o návrhu oprávněné na částečné zastavení exekuce, o dovolání povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. ledna 2020, č. j. 12 Co 103/2019-362, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinný 1) podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2020, č. j. 12 Co 103/2019-362, kterým odvolací soud odmítl odvolání povinného 1) proti usnesení soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph. D., Exekutorský úřad Praha 5, ze dne 17. 1. 2019, č. j. 067 EX 4447/10-333, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 25. 1. 2019, č. j. 067 EX 4447/10-337, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Podáním dovolání povinnému 1) vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Nejvyšší soud nato dovolatele vyzval usnesením ze dne 12. 5. 2020, sp. zn. 20 Cdo 1353/2020, k zaplacení soudního poplatku z dovolání, povinný 1) však dosud soudní poplatek z dovolání nezaplatil.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2020, č. j. 12 Co 103/2019-362, podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost zaniká (§ 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb.).

Výrok o náhradě nákladů řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 6. 2020

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu