20 Cdo 129/2004Usnesení NS ze dne 27.01.2005

20 Cdo 129/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky – Okresního soudu v Kladně, se sídlem v Kladně, nám. E. Beneše 1997, proti povinnému J. P., srážkami ze mzdy (důchodu), pro 5.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. E 441/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31.7.2003, č.j. 31 Co 301/2003-6, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (resp. důchodu).

Proti tomuto usnesení podal povinný včasné dovolání. Jelikož podle soudu prvního stupně trpělo obsahovými a formálními nedostatky (povinný nebyl zastoupen advokátem), soud prvního stupně jej usnesením, doručeným dne 2.12.2003, na ně upozornil, včetně toho, že v dovolacím řízení je zastoupení advokátem obligatorní; poučil jej, že nebudou-li vytknuté nedostatky odstraněny ve lhůtě jednoho měsíce, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel odpověděl přípisem ze dne 17.12.2003, doklad o zastoupení advokátem však nepředložil.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Oprávněné, jež by měla nárok na jejich náhradu, však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2005

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu