20 Cdo 1259/2006Usnesení NS ze dne 29.01.2007

20 Cdo 1259/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného města P., zastoupeného advokátem, proti povinným 1) L. F., a 2) R. F., o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 73 Nc 2280/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 4. 2005, č.j. 14 Co 169/2005-23, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinný L. F. napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 16. 6. 2004, č.j. 73 Nc 2280/2004-12, jímž Okresní soud Plzeň - město nařídil exekuci vyklizením označeného bytu do zajištěného přístřeší.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby byla (nemá-li sama právnické vzdělání) zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. l, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Protože dovolatel nebyl při podání dovolání zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání, soud prvního stupně ho usnesením ze dne 16. 8. 2005, č.j. 73 Nc 2280/2004-30, doručeným mu 1. 9. 2005, vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolil pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě. Dovolatel byl též poučen o možnosti požádat o ustanovení právního zástupce podle § 30 o.s.ř.

Na tuto výzvu dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení přísluší rozhodnout v poměrech hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2007

JUDr. Pavel Krbek,v. r.

předseda senátu