20 Cdo 1165/2003Usnesení NS ze dne 30.09.2004

20 Cdo 1165/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Františka Ištvánka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města T. proti povinnému R. H., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. E 2066/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3.9.2002, č.j. 26 Co 365/2002-29, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně zamítl návrh povinného, aby provedení exekuce vyklizením bytu bylo odloženo (§ 266 odst. 1 o.s.ř.).

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu včasným dovoláním. Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením doručeným dne 10.2.2003 a opakovaně dne 13.4.2003, vyzval, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky svého podání a napravil nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení.

Dovolatel na tuto výzvu neodpověděl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 o.s.ř., ve znění zákona č. 120/2004 Sb., plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. září 2004

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu