20 Cdo 1104/2003Usnesení NS ze dne 29.07.2004

20 Cdo 1104/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Františka Ištvánka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení v B., proti povinné K. K. K., spol. s r.o., prodejem nemovitostí, pro 475.283,- Kč, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 1 E 758/2001, o „dovolání“ povinné proti usnesení Okresního soudu v Blansku ze dne 17.5.2002, č.j. 1 E 758/2001-6, takto:

I. Řízení o „dovolání“ se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o „dovolání“.

Odůvodnění:

Soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí.

Povinná napadla usnesení soudu prvního stupně podáním, označeným jako „dovolání”, s odůvodněním, že se proti němu nemohla odvolat, poněvadž jí nebylo řádně doručeno.

Z ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř., podle něhož je dovolání mimořádným opravným prostředkem proti pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu, vyplývá, že naopak rozhodnutí soudu prvního stupně dovoláním napadnout nelze.

Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání (§ 201 o.s.ř.); občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání – oproti tomu – dovolání, bylo-li přesto proti takovému rozhodnutí podáno. Tím, že tak povinná v dané věci činí, uvedenou podmínku dovolacího řízení opomíjí. Nedostatek funkční příslušnosti je však neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení o „dovolání”, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1 o.s.ř.). Zabývat se za této situace podmínkou povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o.s.ř.) již netřeba (srov. § 241b odst. 2 o.s.ř.).

Povinná z procesního hlediska zavinila, že řízení bylo zastaveno; oprávněné, jež by měla právo na jejich náhradu, podle obsahu spisu náklady řízení nevznikly. Tomu odpovídá (viz § 146 odst. 2, věta první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o.s.ř.) výrok o tom, že na náhradu nákladů řízení nemá žádný z účastníků právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. července 2004

JUDr.Vladimír Kůrka, v.r.

předseda senátu