20 Cdo 1076/2001Usnesení NS ze dne 26.07.2001

20 Cdo 1076/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného M. N., proti povinné A. B., prodejem nemovitostí k vymožení pohledávky ve výši 450.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 28 E 197/99, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. listopadu 1999, č. j. 9 Co 896/99-26, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. 1. 1999, č. j. 9 Co 896/99-26, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 19. 8. 1999, č. j. 28 E 197/99-17, ve výroku, kterým soud prvního stupně zamítl návrh povinné na odklad výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí, nařízený usnesením téhož soudu ze dne 22. 6. 1999, č. j. 28 E 197/99-11, k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 450.000,- Kč s příslušenstvím.

Odvolací soud se ztotožnil se soudem prvního stupně, že v dané věci nejsou dány důvody pro odklad výkonu rozhodnutí. Konstatoval, že povinná nedoložila přechodnou povahu nepříznivé situace na své straně, která by bránila provedení výkonu rozhodnutí, a že nelze ani dovodit, že by oprávněný nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen; neshledal tedy naplnění podmínek stanovených v § 266 odst. 1 o. s. ř. Protože v dané věci nelze očekávat zastavení výkonu rozhodnutí pro některý z důvodů vyjmenovaných v § 268 odst. 1 o. s. ř., odvolací soud uzavřel, že nepřichází v úvahu ani odklad výkonu rozhodnutí dle § 266 odst. 2 o. s. ř.

Pravomocné usnesení odvolacího soudu napadla povinná - posuzováno podle obsahu podání (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) - dovoláním, v němž uvedla, že nesouhlasí s rozhodnutími soudů obou stupňů. Poukazuje na svoji nepříznivou finanční situaci a požaduje, aby její případ byl \"prozkoumán\" a aby byla exekuce zastavena.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 1. 2001 - dále jen \"o. s. ř.\").

Dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení. Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci prvním nelze prominout. Lhůta je však zachována, bylo-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

Jak vyplývá z obsahu spisu (doručenek na č. l. 29 spisu), nabylo dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu právní moci dne 24. února 2000, když uvedeného dne bylo doručeno do vlastních rukou právnímu zástupci oprávněného a povinné. Posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání byl pátek 24. března téhož roku (§ 57 odst. 2 o. s. ř.). Bylo-li dovolání podáno (poštovní přepravě - viz razítko na obálce na č. l. 35 spisu) až 31. března 2000, stalo se tak po marném uplynutí zákonné lhůty.

Vycházeje z uvedených závěrů, Nejvyšší soud dovolání podle ustanovení § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. jako opožděné odmítl, aniž se zabýval tím, zda byla splněna podmínka dovolacího řízení (povinné advokátní zastoupení dovolatelky), a zda je dovolání přípustné. Pokud dovolatelka učinila obsahem svého dovolání i návrh na zastavení výkonu rozhodnutí, bude na soudu prvního stupně, aby se tímto návrhem zabýval.

Dovolatelka nese procesní zavinění na tom, že její dovolání bylo odmítnuto, oprávněnému však žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty prvé (per analogiam) o. s. ř. výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. července 2001

JUDr. Věra Korecká, v. r.

předsedkyně senátu