20 Cdo 1020/2020Usnesení NS ze dne 02.06.2020

20 Cdo 1020/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného P. H., narozeného XY, bytem XY, proti povinným 1) R. H., narozenému XY, bytem XY, a 2) L. H., narozené XY, bytem tamtéž, pro 4 445 000 Kč, vedené u soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, Exekutorský úřad Brno - město, pod sp. zn. 30 EX 6437/16, o dovolání soudního exekutora proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. ledna 2020, sp. zn. 20 Co 338/2019, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, Exekutorský úřad Brno - město, proti výroku II. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. ledna 2020, sp. zn. 20 Co 338/2019, kterým bylo ve výroku II. změněno usnesení soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, Exekutorský úřad Brno – město, ze dne 31. července 2019, č. j. 30 EX 6437/16-413, tak, že se soudnímu exekutorovi náhrada nákladů exekuce nepřiznává, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože směřuje výhradně proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o nákladech řízení, proti němuž však v souladu s ustanovením § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. dovolání není přípustné; ani nesprávné poučení přípustnost dovolání založit nemůže (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Výrok o náhradě nákladů řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 6. 2020

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu