20 Cdo 10/2009Usnesení NS ze dne 29.07.2010

20 Cdo 10/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného LANNUTTI CZECH, s.r.o. (dříve AStrans J.K., s.r.o.), se sídlem Louka u Litvínova, Nádražní 213, IČ 25 004 689, zastoupeného JUDr. Vladimírem Formánkem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Pařížská 538/19, proti povinné D. Z., zastoupené Mgr. Michalem Janíkem, advokátem se sídlem v Příbrami II, Dlouhá 141, pro 279.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 23 Nc 5476/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. března 2008, č. j. 29 Co 107/2008 - 98, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Napadeným usnesením krajský soud potvrdil usnesení ze dne 18. 9. 2003, č. j. 23 Nc 5476/2003 - 65, kterým Okresní soud v Příbrami nařídil podle označených rozhodnutí téhož soudu specifikovaných ve výroku tohoto usnesení k vymožení pohledávek oprávněného ve výši celkem 279.500,- Kč s příslušenstvím, nákladů předcházejících řízení, nákladů exekuce a nákladů oprávněného exekuci, jejímž provedením pověřil soudní exekutorku JUDr. Jaromíru Sedláčkovou, Exekutorský úřad v Příbrami. Odvolací soud dospěl k závěru, že všechny předpoklady pro nařízení exekuce byly splněny, a za právně nevýznamné považoval odvolací námitky povinné, že je nemajetná, že dluh vznikl před uzavřením jejího manželství, že ukončila živnostenskou činnost v roce 2000 a že jejím jediným příjmem je invalidní důchod.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, jehož přípustnost dovozuje „z § 238a odst. 1 písm. d) o. s. ř.“, a podává je z důvodu uvedeného v § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Namítá, že exekuční tituly nemohly nabýt právní moci ani vykonatelnosti, neboť jí nebyly doručeny, a to i přes skutečnost, že se od roku 1990 zdržuje na adrese trvalého pobytu. Odvolacímu soudu proto vytýká, že nepřezkoumal správnost potvrzení o vykonatelnosti jednotlivých exekučních titulů. Navrhla, aby dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil, event. i spolu s rozhodnutím soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Oprávněný ve vyjádření k dovolání povinné poukázal na to, že všechny exekuční tituly jsou opatřeny doložkou vykonatelnosti, že povinná svá tvrzení nijak neprokázala a že „její postup ve věci je ryze účelový“.

Dovolací soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb.) a po přezkoumání věci podle § 242 o. s. ř. dospěl k závěru, že dovolání povinné není podle § 238a odst. 1 písm. c), odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. přípustné.

Dovolatelka žádnou otázku, která by měla činit rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce zásadně významným (§ 237 odst. 3 o. s. ř.), v dovolání nevymezila, a ani na základě její námitky, že exekuční tituly jí nebyly doručeny (a nenabyly tudíž právní moci ani vykonatelnosti), k tomuto závěru nelze dospět. Povinná totiž tuto námitku uplatnila až v dovolacím řízení a z hlediska § 241a odst. 4 o. s. ř. tak jde o nepřípustnou novotu, jíž se dovolací soud nemohl zabývat.

Nejvyšší soud proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. července 2010

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu