11 Zp 50/2002Usnesení NS ze dne 19.11.2002

11 Zp 50/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Hasche a soudců JUDr. Antonína Draštíka a JUDr. Stanislava Rizmana rozhodl v právní věci navrhovatele K. T., proti odpůrci M. ú. v M., ve věci návrhu na neplatnost voleb do zastupitelstva obce P., okr. K., takto:

K projednání a rozhodnutí návrhu na neplatnost voleb do zastupitelstva obce P., okr. K., je příslušný Krajský soud v Brně.

Odůvodnění:

Dne 15. 11. 2002 se obrátil navrhovatel na Nejvyšší soud s podáním označeným jako „Stížnost do komunálních voleb“. Uvádí v ní, že volbami vykonanými ve dnech 1. a 2. listopadu r. 2002 v obcích P.-P. a L. K. okresu byl porušen „Volební zákon“. Porušení zákona doloží ve lhůtě 30 dnů. Podle obsahu jde zřejmě o návrh na neplatnost voleb do zastupitelstev těchto obcí.

Příslušnost Nejvyššího soudu k řízení ve věcech voleb tak, jak je zakotvena v ustanovení § 200n občanského soudního řádu (dále jen \"o. s. ř.\") se týká výlučně přezkoumání voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky (srov. § 88 odst. 2 zák. č. 247/1995 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2002). K přezkoumání průběhu a výsledků voleb do zastupitelstev v obcích není Nejvyšší soud věcně příslušný (srov. § 60 a § 61 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění účinném do 31. 12. 2002, a § 200l o. s. ř.).

Z ustanovení § 61 výše již označeného zákona o volbách do zastupitelstev obcí totiž vyplývá, že k řízení podle § 60 tohoto zákona (tj. k řízení o návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta) je příslušný krajský soud.

Podle § 104a odst. 1 o. s. ř. zkoumá soud věcnou příslušnost kdykoli za řízení. Ve smyslu ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. pak platí, že bylo-li zahájeno řízení u Nejvyššího soudu, pak rozhodne Nejvyšší soud, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.

Pokud se tedy navrhovatel domáhá rozhodnutí dosud neupřesněného rozhodnutí ve věcech voleb do zastupitelstva některé obce v okrese K., pak tento návrh je věcně a místně příslušný projednat a rozhodnout Krajský soud v Brně.

Dále se připomíná ustanovení § 104a odst. 7 o. s. ř., podle něhož jsou účastníci řízení a soudy vázáni usnesením Nejvyššího soudu o věcné příslušnosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není žádný opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. listopadu 2002

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch