11 Zp 21/2000Usnesení NS ze dne 11.12.2000

11 Zp 21/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele K. S., proti odpůrci OÚ v K., o návrhu na neplatnost voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 12. 11. 2000 a 19. 11. 2000, takto:

Návrh sezamítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 4. 12. 2000 se navrhovatel domáhal vydání rozhodnutí o neplatnosti senátních voleb ve volebním obvodě č. 74, s tím, že v důsledku porušení zákona OÚ v K. a Krajským soudem v Ostravě se nemohl účastnit voleb jako kandidát.

Nejvyšší soud ČR, jehož příslušnost k řízení je založena ustanovením § 88 odst. 2 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), dospěl k závěru, že návrh je nutno zamítnout.

Podle čl. 18 odst. 2 Ústavy České republiky má právo volit každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let. Právo občana podílet se na správě veřejných věcí svobodnou volbou svých zástupců vyplývá také z čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ve shodě s čl. 20 Ústavy stanoví další podmínky výkonu volebního práva, organizace voleb a rozsah soudního přezkumu zákon. Tímto zákonem je výše již citovaný zákon č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pokud jde o volby do Senátu Parlamentu České republiky, pak podle § 87 odst. 2 zákona platí, že podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního předpisu (tímto "zvláštním předpisem" je ustanovení § 200n o. s. ř.) mimo jiné každý občan zapsaný do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl senátor volen. Návrh je třeba podat nejpozději deset dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Ve smyslu ustanovení § 200n odst. 4 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhodne o návrhu do dvaceti dnů bez jednání usnesením, proti němuž nejsou přípustné opravné prostředky a jež nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu.

Výsledky prvního kola voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných dne 12. 11. 2000 vyhlásila Státní volební komise dne 14. 11. 2000, a výsledky druhého kola voleb dne 22. 11. 2000.

Nejvyšší soud především v této věci zkoumal, zda je návrh podán včas ve lhůtě uvedené v ustanovení § 87 odst. 2 zákona, tedy ve lhůtě deseti dnů od vyhlášení výsledků voleb.

Podstatné přitom je, že zákon obsahuje zvláštní ustanovení upravující počítání lhůt (§ 97a zákona). Podle § 97a odst. 1 zákona do běhu lhůty se nezapočítává den rozhodný pro počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Podle § 97a odst. 3 zákona lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hod. Podle § 97a odst. 4 zákona lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

Toto ustanovení je pro posuzování lhůt ve věcech soudního přezkumu voleb ustanovením speciálním, ze kterého musí soud vycházet. Nelze v tomto směru uplatnit obecná ustanovení občanského soudního řádu o lhůtách.

Ze zákona (§ 87 odst. 2 a § 97a), jakož i z data vyhlášení výsledků voleb, tedy vyplývá, že návrh na neplatnost hlasování, neplatnost voleb, nebo neplatnost volby kandidáta bylo možno uplatnit do soboty 2. 12. 2000 do 16.00 hodin u Nejvyššího soudu.

Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, že návrh obsažený v podání navrhovatele se zamítá.

Řízení o návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb je zvláštním druhem řízení i z hlediska rozhodování o jeho nákladech. Nejvyšší soud má zato, že s přihlédnutím k povaze, účelu a předmětu tohoto řízení je nutno rozhodnout o nákladech řízení ve smyslu § 146 odst. 1 písm. a) o. s. ř., per. analogiam. Platí tedy pro toto řízení, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí zákon opravné prostředky nepřipouští (§ 200n odst. 5 o. s. ř.).

V Brně dne 11. prosince 2000

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch