11 Zp 1/2000Usnesení NS ze dne 29.05.2001

11 Zp 1/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Hasche a soudců JUDr. Antonína Draštíka a JUDr. Stanislava Rizmana projednal dne 29. května 2001 opravný prostředek občanského sdružení N. a., proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 31. 3. 2000, č. j. VS/1-1/2213/2000, a rozhodl takto:

Řízení se zastavuje.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 31. 3. 2000, č. j. VS/1-1/2213/2000, bylo podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. c) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon\"), rozpuštěno občanské sdružení N. a. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci.

Podáním ze dne 19. 4. 2000, které bylo doručeno Ministerstvu vnitra dne 26. 4. 2000, podalo občanské sdružení N. a. proti výše uvedenému rozhodnutí Ministerstva vnitra opravný prostředek podle § 12 odst. 3 zákona.

Ministerstvo vnitra předložilo dne 16. 5. 2000 tento opravný prostředek Nejvyššímu soudu České republiky. Podáním opravného prostředku bylo zahájeno řízení před Nejvyšším soudem České republiky, upravené v ustanovení § 12 odst. 4 zákona a v ustanovení § 250m o. s. ř.

Ve sdělení Ministerstva vnitra ze dne 4. 5. 2001, č. j. VS/1-1/1224/2001, doručeného Nejvyššímu soudu dne 11. 5. 2001, se podává, že Ministerstvo vnitra vzalo na vědomí zánik N. a. dobrovolným rozpuštěním podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona, dnem 15. dubna 2001 a vyznačilo jej ve své databázi.

Nejvyšší soud shledal, že za této situace nelze v tomto řízení o opravném prostředku pokračovat.

Podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona sdružení zaniká mimo jiné dobrovolným rozpuštěním a podle § 12 odst. 3 zákona sdružení oznámí svůj zánik do patnácti dnů příslušnému ministerstvu.

Podle § 107 odst. 1, odst. 5 o. s. ř. platí, že jestliže účastník řízení ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví. Učiní tak podle § 167 odst. 1 o. s. ř. usnesením.

Tím, že došlo k zániku občanského sdružení Národní aliance rozhodnutím oprávněného orgánu sdružení o dobrovolném rozpuštění, tedy bez právního nástupce, došlo současně k zániku způsobilosti tohoto subjektu být účastníkem řízení ve smyslu § 19 o. s. ř. V tomto případě se tak stalo až po zahájení řízení před Nejvyšším soudem, avšak dříve, než došlo k pravomocnému skončení řízení. V situaci, kdy nepřipadá v úvahu právní nástupce zaniklého občanského sdružení, a není tedy namístě řízení pouze přerušit, soudu nezbývá, než řízení o návrhu N. a., kterým je opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu (§ 250m odst. 1 o. s. ř.), zastavit podle § 107 odst. 1, 5 o. s. ř.

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení Nejvyšší soud vycházel ze skutečnosti, že o. s. ř. v části upravující řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů, neobsahuje zvláštní úpravu rozhodování o nákladech řízení při zde užitému postupu zastavení řízení. Proto za podmínek § 246c o. s. ř. rozhodl o přiměřeném užití ustanovení § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., tj. že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. května 2001

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch