11 Tz 253/2001Usnesení NS ze dne 11.12.2001

11 Tz 253/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Haschem v řízení o stížnosti pro porušení zákona, podané ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného L. L., proti pravomocnému usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 11. 2000, sp. zn. 1 To 1033/2000, o výši náhrady hotových výloh a odměny za tlumočnický úkon takto:

Podle § 29 odst. 2 tr. ř. se určuje tlumočnici pro jazyk ukrajinský Doc. G. M., CSc., náhrada hotových výloh a odměna za tlumočnické úkony - provedení překladu písemností a jiných projevů z jazyka českého do jazyka ukrajinského t a k t o :

1. odměna za tlumočnické úkony při písemném překladu 8 stran á 125 Kč 1000 Kč

2. zvýšení odměny z důvodu zvláštní odborné náročnosti textu o 50% 500 Kč

3. náhrada hotových výloh za fotokopie celkem 16 str. po 1 Kč 16 Kč

Celkem 1516 Kč

Náhrada hotových výloh a odměna budou poukázány tlumočnici poštovní poukázkou na adresu bydliště.

Odůvodnění:

Tlumočnici Doc. G. M., CSc. bylo určeno v souladu s § 17 odst. 1, § 22 odst. 2 písm. a) a § 28 vyhlášky č. 37/1967 Sb., kterou se provádí zákon o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), tlumočné, a to o částku 450 Kč nižší oproti jí provedenému vyúčtování.

Tlumočnice ve vyúčtování ze dne 8. 11. 2001 účtovala jako položku č. 3 „ověření v 9 vyhotovení - 450 Kč“. Tato částka však neodpovídá žádnému ustanovení vyhlášky, upravujícímu odměny a náhrady nákladů za tlumočnické úkony. Shora uvedeným „ověřením“, vzhledem k charakteru tlumočnických úkonů, mohla být myšlena toliko tlumočnická doložka, kterou každá přeložená písemnost obsahuje (celkem v 9 vyhotoveních), neboť žádnými jinými ověřeními písemnosti nedisponují, když toto ani nepřichází v úvahu.

V ustanovení § 14 vyhlášky, které upravuje náležitosti tlumočnických úkonů, se mimo jiné stanoví, že na poslední straně písemného překladu tlumočník připojí tlumočnickou doložku, psanou perem nebo strojem, případně učiněnou otiskem razítka.

Každý písemný překlad tak musí podle tohoto předpisu obsahovat též tlumočnickou doložku, a to bez ohledu na počet jeho vyhotovení (opisů). S možností účtování odměny, příp. náhrady nákladů, v souvislosti s připojením tlumočnické doložky však vyhláška nepočítá a nelze ji tak ani v tomto případě přiznat.

Z výše uvedených důvodů bylo třeba o tlumočném rozhodnout usnesením tak, aby výše tlumočného, na kterou má v tomto řízení přibraná tlumočnice nárok, odpovídala příslušným ustanovením vyhlášky .

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. prosince 2001

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch