11 Tvo 54/2004Usnesení NS ze dne 16.11.2004

11 Tvo 54/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 16. 11. 2004 stížnost obviněného M. P., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 11. 2004, sp. zn. 6 To 96/2004, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného M. P. zamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 7. 2004, sp. zn. 37 T 3/2004, byl obviněný M. P. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1, 3 tr. zák. jako spolupachatel dle § 9 odst. 2 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou, a k trestu vyhoštění na dobu deseti let. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného M. K.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 1. 11. 2004, sp. zn. 6 To 96/2004, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněného M. P. z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný v zákonné lhůtě stížnost, v níž poukazuje na bezdůvodnost své vazby a s odkazem na to, že vazba je opatřením krajním a výjimečným, navrhuje, aby byl z vazby propuštěn.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný M. P. byl vzat do vazby usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 30. 1. 2004, sp. zn. 0 Nt 3147/2004, z důvodů uvedených v § 67 písm. a), b) tr. řádu. V průběhu řízení u obviněného koluzní vazební důvod odpadl a v současné době je ve vazbě již jen z důvodu vazby útěkové. O důvodnosti vazby obviněného M. P. bylo opakovaně rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 11. 2004, kterým byl ponechán ve vazbě, neboť u něj byl i nadále shledán důvod vazby útěkové. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažným trestným činem, jedná se o cizího státního příslušníka bez pevných vazeb k území České republiky a s ohledem na žalovanou trestnou činnost mu stále hrozí přísný trest. Za tohoto stavu je obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, i nadále reálná. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i podrobného odůvodnění usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s napadeným rozhodnutím o vazebních důvodech plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného M. P. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti shromáždění důkazů, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. listopadu 2004

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera