11 Td 38/2007Usnesení NS ze dne 29.06.2007

11 Td 38/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných JUDr. J. B., a spol. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. června 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. řádu se odnímá Vrchnímu soudu v Praze věc vedená pod sp. zn. 1 To 26/2007 a přikazuje se k projednání a rozhodnutí Vrchnímu soudu v Olomouci.

Odůvodnění:

U Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka Tábor je pod sp. zn. 9 T 1/2007 vedena trestní věc obviněných JUDr. J. B. a spol. vesměs stíhaných pro trestné činy účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 tr. zák. a další.

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka Tábor ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 9 T 1/2007, bylo k námitce podjatosti vznesené státní zástupkyní Vrchního státního zastupitelství v Praze - odboru závažné hospodářské a finanční kriminality podle § 31 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, že předseda senátu JUDr. J. B. není vyloučen z vykonávání úkonů v trestní věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka Tábor pod sp. zn. 9 T 1/2007.

Proti tomuto usnesení podala státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze - odboru závažné hospodářské a finanční kriminality stížnost a věc byla předložena Vrchnímu soudu v Praze jako soudu odvolacímu.

Podáním ze dne 11. 6. 2007 navrhla předsedkyně senátu Vrchního soudu v Praze podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněných JUDr. J. B. a spol. Vrchnímu soudu v Praze a její přikázání Vrchnímu soudu v Olomouci s tím, že v dané věci byl již opakovaně návrh na delegaci podán a Nejvyšším soudem byl postup shledán důvodným, a že stejné důvody pro odnětí trestní věci obviněných JUDr. J. B. a spol. jinak věcně a místně příslušnému Vrchnímu soudu v Praze a její přikázání Vrchnímu soudu v Olomouci platí stále, neboť JUDr. Z. S., na jehož dřívější úzké kontakty s obviněnými v dané věci bylo poukazováno, je stále soudcem Vrchního soudu v Praze a stále je zařazen do senátu, který by měl o shora uvedené stížnosti státní zástupkyně rozhodovat. S ohledem na tuto skutečnost by mohly vzniknout pochybnosti o nestrannosti všech soudců Vrchního soudu v Praze při rozhodování v uvedené věci Krajského soudu v Českých Budějovicích-pobočka Tábor.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Jak bylo Nejvyšším soudem ve všech předchozích rozhodnutích v této věci uvedeno, je v trestní věci obviněných JUDr. J. B. a spol. sice formálně věcně a místně příslušný k projednání opravných prostředků proti všem rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích-pobočka Tábor Vrchní soud v Praze, avšak tomuto soudu byla ze závažných důvodů postupem podle § 25 tr. řádu usnesením Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2006, sp. zn. 11 Td 3/2006, s ohledem na možnou podjatost soudců tohoto soudu věc odňata. Tento názor zastává Nejvyšší soud i nadále, a proto i v tomto případě je nutné, aby o stížnosti státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze - odboru závažné hospodářské a finanční kriminality rozhodoval Vrchní soud v Olomouci.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. června 2007

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera