11 Td 37/2002Usnesení NS ze dne 28.06.2002

11 Td 37/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných J. Š., a P. Ř., vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 12 T 37/2002 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 28. 6. 2002 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu jek projednání a rozhodnutí trestní věci obviněných J. Š. a P. Ř. p ř í s l u š n ý Krajský soud v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Krajská státní zástupkyně podala dne 26. 11. 2001 u Krajského soudu v Hradci Králové obžalobu proti obviněnému J. Š. pro pokračující trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák., který měl spáchat dílem sám a dílem ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a proti obviněnému P. Ř. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., které měli spáchat tím, že

1) obviněný J. Š. a obviněný P. Ř. společně

dne 26. 1. 1993 na doklady soukromého podnikatele P. P. odebrali od akciové společnosti E. B. na fakturu zářivková tělesa v celkové hodnotě 1.220.652,- Kč v úmyslu uvedenou částku neuhradit, neboť neměli finančních prostředků, přičemž dlužnou částku do současné doby neuhradili, ani se o to nesnažili a způsobili tak a. s. E. B. škodu ve výši 1.220.652,- Kč,

2) obviněný J. Š. sám

jako soukromý podnikatel na základě živnostenského listu č. j. 4-1462/92-Ž, vydaného dne 13. 11. 1992 Městským úřadem – Živnostenským úřadem v Chrudimi odebral od níže uvedených subjektů zboží a to:

- dne 9. 12. 1992 ze skladu v B. odebral na fakturu č. X dne 15. 12. 1992 tamtéž na fakturu č. Y od firmy W. spol. s. r. o. H. větší množství koncentrátu zn. Welcit. Welora a Welma v celkové hodnotě 115.812,- Kč,

- dne 5. 2. 1993 v D., okr. R. n. K. na faktury č. Zač. A odebral od firmy E. a. s. větší množství odlivek porcelánových hrníčků, popelníků, sklenic a jídelních souprav vhodných pro vybavení provozů hromadného stravování v celkové hodnotě 32. 351,70 Kč,

- dne 5. 2. 1993 v D. v O. h. odebral od firmy U. D. na fakturu č. B 6 ks lustrů v hodnotě nejméně 7.014,60,- Kč,

- dne 23. 2. 1993 v B. n. M. odebral na fakturu č. H od firmy ZBA – velkoobchod – větší množství rostlinného tuku RAMA  celkem 1 400 ks balení á 500 g, 1 365 ks l litrových láhví oleje zn. VICTORIA, 4 800 ks konzerv játrových paštik, 1 000 ks konzerv hovězího masa ve vlastní šťávě, 500 ks ½ litrových láhví vody zn. STOLICHNAYA a 500 ks krabiček cigaret zn. RODEO v celkové hodnotě 154.806,- Kč,

- dne 3. 3. 1993 odebral v N. na fakturu č. L z firmy I. spol. s. r. o. N. minerální vodu IDA v láhvích v celkové hodnotě 113. 652,- Kč,

- v době od 22. 3. 1993 do 6. 4. 1993 odebral v M., okr. Ch. na fakturu č. 3265, 3386, 3120, 3542 a 3516 od firmy V. spol. s. r. o. M. větší množství vajec a dalších potravinářských výrobků v celkové hodnotě 108.068,- Kč,

- v době od 18. 5. 1993 do 30. 7. 1993 v drůbežárně D. p. ž. v. R. n. K. v S. odebral konzumní netříděná vejce v hodnotě celkem 223.171,- Kč, a to na základě faktur č.M, N, I, JaK,

- dne 17. 8. 1993 a dne 18. 8. 1993 v P. odebral na fakturu č. OaP od firmy C. P. cement SPC 325 v celkové hodnotě 58.350,- Kč,

- dne 18. 11. 1993 a dne 30. 11. 1993 odebral v H. T. na faktury č. Rač. S od a. s. C. H. T. cukr krystal a cukr kostky v kilogramových baleních v celkové hodnotě 80.795,- Kč,

přičemž ve všech shora uvedených případech věděl, že zboží nezaplatí, neboť neměl potřebné finanční prostředky, s tímto byl srozuměn a do současnosti dlužné částky neuhradil a ani se o to nesnažil a svým jednáním způsobil uvedeným subjektům celkovou škodu ve výši 894.020,30,-Kč, přičemž získané zboží prodával a získané finanční prostředky užil pro vlastní potřebu.

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 19. 12. 2001, sp. zn. 6 T 112/2001, podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněných J. Š. a P. Ř. postoupil Městskému soudu v Brně s odůvodněním, že s ohledem na novelu trestního zákona a trestního řádu je po 1. 1. 2002 k projednání věcně příslušný soud prvního stupně, a protože největšího odběru zboží (škoda 1.220.652,- Kč) se obvinění měli dopustit v Brně, je k projednání věcně i místně příslušný tento soud.

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 27. 3. 2002, sp. zn. 12 T 37/2002, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněných J. Š. a P. Ř. předložena k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu soudu, protože s ohledem na přechodné ustanovení novely trestního řádu, a s ohledem na ustanovení § 22 tr. řádu, neuznává svoji věcnou ani místní příslušnost.

Nejvyšší soud podle § 24 odst. 1 tr. řádu zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k tomuto závěru.

Obžaloba na oba obviněné byla u Krajského soudu v Hradci Králové podána dne 26. 11. 2001, tedy za účinnosti trestního zákona a trestního řádu před novelou provedenou zák. č. 265/2001 Sb. Pokud Krajský soud v Hradci Králové rozhodnutím ze dne 19. 12. 2001, tzn. ještě před účinností novely trestního řádu, postoupil trestní věc obviněných Městskému soudu v Brně, jako soudu věcně a místně příslušnému, jde o rozhodnutí nesprávné, protože při právní kvalifikaci jednání obviněného mohlo jít v té době o místní spor mezi Krajským soudem v Hradci Králové a Krajským soudem v Brně. Pokud Krajský soud v Hradci Králové postoupil věc Městskému soudu v Brně, bylo tomu proto, že hodnotil, byť s přihlédnutím k § 88 odst. 1 tr. zák., právní kvalifikaci jednání obviněného už podle novely trestních předpisů účinných od 1. 1. 2002. Tomuto postupu měl zabránit čl. II zák. č. 265/2001 Sb. Podle tohoto ustanovení se příslušnost ve věcech, v nichž byla podána obžaloba před účinností tohoto zákona, posoudí podle dosud platných předpisů. Protože Krajský soud v Hradci Králové k tomuto ustanovení, byť ještě před jeho účinností, nepřihlédl, nebylo možno jeho rozhodnutí o postoupení věci vyhovět. Ustanovení čl. II zák. č. 265/2001 Sb. směřovalo právě k tomu, aby nedocházelo k účelovým změnám věcné příslušnosti poté, co dojde ke změnám v hodnotových kritériích výše škody. Bylo by protismyslné, kdyby to neplatilo za platnosti novely před její účinností.

Za tohoto stavu ve sporu o příslušnost podle § 24 odst. 1 tr. řádu rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 28. června 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera