11 Td 33/2012Usnesení NS ze dne 22.08.2012

11 Td 33/2012 - 6

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného M. R., vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 3 T 58/2012, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 22. srpna 2012 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu je k projednání trestní věci obviněného M. R. příslušný Okresní soud Brno – venkov.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Nymburce podala dne 29. května 2012 k Okresnímu soudu v Nymburce návrh na potrestání obviněného M. R. pro přečin podvodu podle 209 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že dne 17. 5. 2010, v úmyslu získat neoprávněný majetkový prospěch, pod jménem J. C. za společnost Trikomo Group s. r. o., IČ:27549151, se sídlem Vocelova 1135, Hradec Králové, objednal prostřednictvím emailu od společnosti Vítězslav Babušík - dřevovýroba s. r. o., IČ: 26240971, se sídlem Jiříkovice 211, celkem 700 ks dřevěných normovaných europalet o rozměrech 1200 mm x 800 mm x 141 mm, na což byla vystavena faktura č. 1000001 na částku 108.360,-Kč, se splatností 25. 5. 2010, následně byly palety naloženy dne 21. 5. 2010 v provozovně v H. dopravcem Dítě spedition s. r. o., IČ:64826651, kterou si k provedení dopravy objednal prostřednictvím svého mobilního telefonu, opět jménem společnosti Trikomo Group s. r. o., na což byla vystavena faktura č. 104264 na částku 14.400,-Kč, se splatností dne 24. 6. 2010, poté byly palety převezeny na základě jeho telefonického pokynu do Milovic, T., okr. Nymburk, do provozovny společnosti V. P. sdružení fyzických osob S. P., IČ: ..., kde je téhož dne prodal za částku 66.000,-Kč, avšak následně faktury za odebrané palety a za provedenou dopravu nezaplatil, čímž způsobil společnosti Vítězslav Babušík - dřevovýroba s. r. o. škodu ve výši 108.360,-Kč a společnosti Dítě spedition s. r. o. škodu ve výši 14.400,-Kč,

Usnesením Okresního soudu v Nymburce ze dne 31. května 2012, sp. zn. 3 T 58/2012, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř., § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněného M. R. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud v Nymburce není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci, jelikož podle dosavadních skutkových zjištění místem, kde se obviněný dopustil té části jednání, jímž někoho uvedl v omyl, tedy místo, kde předal dodavatelské organizaci objednávku je sídlo společnosti Vítězslav Babušík – dřevovýroba Jiříkovice 211 (okr. Brno-venkov), a toto je také místo, kde došlo ke vzniku škody (následku). Místem, kde se pachatel fakticky obohatil, však dle názoru soudu není místo, kde zčásti a pod cenou realizoval podvodně vylákané palety, tedy Milovice, okr. Nymburk, ale místo, kde došlo k naložení palet na vozidlo smluvně sjednaného dopravce, tj. provozovna firmy v Habrovanech (okr. Vyškov), neboť tímto byly podvodně vylákané palety odejmuty z dispozice vlastníka a dostaly se (byť zprostředkovaně) zcela do dispozice obviněného. Místem činu ve vztahu k podvodnému jednání vůči dopravci – fy Dítě spedition, s. r. o. Náchod je pak buď místo, odkud byla objednávka dopravy telefonicky uskutečněna (což nebylo zjištěno), event. místo, kde byla přijata (okr. Náchod).

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu v Nymburce, jimiž opodstatnil svou nepříslušnost k projednání a rozhodnutí této věci.

Pro určení místní příslušnosti soudu, nejde-li o řízení proti mladistvému, je primární kriterium vyplývající z ustanovení § 18 odst. 1 tr. ř., podle něhož řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je přitom třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícím objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu (srov. rozhodnutí č. 12/1972 Sb. rozh. tr.).

Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt, u něhož místem spáchání je jak místo, kde došlo k jednání pachatele, tak místo, kde došlo k následku. Místem spáchání trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku je jednak místo, kde se pachatel dopustil jednání, jímž uvedl někoho v omyl, dále místo, kde vznikla škoda, a také místo, kde se pachatel obohatil (srov. rozhodnutí č. 53/1994 Sb. rozh. tr.).

V předmětné věci jde tedy o spáchání tzv. distančního deliktu podvodu, jehož místem spáchání je jak místo, kde došlo k trestně právně relevantnímu jednání pachatele, tak místo, kde došlo k následku, stejně jako místo obohacení pachatele, přičemž obohacením pachatele došlo i k dokonání posuzovaného trestného činu.

V posuzovaném případě podle zatím shromážděných důkazů mělo dojít k jednání obviněného v podstatě tím, že dne 14. 5. 2010 na základě e-mailové zprávy zjišťoval u poškozeného - společnosti Vítězslav Babušík – dřevovýroba s. r. o., se sídlem Jiříkovice 211 (okr. Brno-venkov) možnost dodání zboží - dřevěných europalet a dne 17. 5. 2010 v reakci na nabídku poškozeného u tohoto objednal prostřednictvím e-mailu (místo objednávky nebylo zjištěno) 700 ks europalet v hodnotě 108 360 Kč, přičemž dne 18. 5. 2010 s poškozeným uzavřel rámcovou kupní smlouvu v podvodném úmyslu za zboží nezaplatit a ke škodě dodavatele zboží se tak obohatit. Následně pak došlo v obci Habrovany, okr. Vyškov, kde má poškozená společnost provozovnu, k převzetí těchto europalet obviněným, resp. jím najatým dopravcem. Právě sem obviněný doručil jak akceptaci návrhu rámcové kupní smlouvy, tak závaznou objednávku, jejichž prostřednictvím, stejně jako prostřednictvím související e-mailové korespondence a telefonické komunikace, uvedl zástupce poškozeného v omyl v podstatných okolnostech předmětného závazkového vztahu, týkajících se zejména úhrady ceny odebraného zboží. Zde také v důsledku tohoto omylu, předali zástupci poškozeného smluvnímu přepravci (Dítě, s. r. o. se sídlem Náchod) dne 21. 5. 2010 podle této smlouvy – 700 ks europalet, které byly téhož dne, a to již zcela podle pokynů obviněného činěných prostřednictvím mobilního telefonu dopraveny do Milovic, okres Nymburk, a zde také obviněným zpeněženy. Je také třeba připomenout, že obviněný neuhradil ani náklady přepravy palet a podle podaného návrhu na potrestání tak tímto jednáním způsobil s. r. o. Dítě se sídlem v Náchodě další škodu ve výši 14 400 Kč.

Za situace, kdy nebylo jednoznačně zjištěno místo (popř. místa) podvodného jednání obviněného ve vztahu k oběma poškozeným společnostem, tak oproti tomu jsou zřejmá místa, kde došlo k následku posuzovaného přečinu podvodu. Škoda jako následek protiprávního jednání obviněného nastala jednak v sídle prodávajícího - společnosti Vítězslav Babušík - dřevovýroba s. r. o., se sídlem Jiříkovice 211, okr. Brno-venkov, popř. v jeho provozovně v Habrovanech, okr. Vyškov, jednak ve vztahu k přepravci s. r. o. Dítě v Náchodě. Převzetím europalet poškozené společnosti Vítězslav Babušík- dřevovýroba s. r. o. se sídlem Jiříkovice, okr. Brno- venkov, v její provozovně v Habrovanech, okr. Vyškov, byť prostřednictvím smluvního přepravce, bylo toto zboží jednak odňato z dispozice tohoto poškozeného, jednak se plně dostalo do dispozice obviněného, který s nimi již mohl volně nakládat (viz pokyny ve vztahu k místu dopravení zboží). Tím také již došlo k obohacení obviněného a tedy k dokonání posuzovaného přečinu podvodu. Na tomto faktu nemění nic tak okolnost, že obviněný měl poté dokončit svůj podvodný záměr prodejem těchto europalet v Milovicích, okr. Nymburk, neboť zde nedošlo k „obohacení pachatele“ ve smyslu naplnění znaku základní skutkové podstaty dotčeného přečinu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Nejvyšší soud podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodl, že je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. ř., pokud tuto věc projedná a rozhodne Okresní soud Brno-venkov, který je k tomuto řízení věcně a místně příslušný. Přitom Nejvyšší soud přihlédl k tomu, že k závažnějšímu následku (z hlediska výše způsobené škody) došlo právě v obvodu tohoto soudu, kde má sídlo poškozená společnost Vítězslav Babušík- dřevovýroba s. r. o., Jiříkovice.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 22. srpna 2012

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík