11 Td 26/2005Usnesení NS ze dne 29.08.2005

11 Td 26/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného Š. P., vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 10 T 47/2005 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. 8. 2005 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu jek projednání trestní věci obviněného Š. P. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Táboře.

Odůvodnění:

Okresní státní zástupkyně v Táboře podala dne 6. 4. 2005 Okresnímu soudu v Táboře obžalobu na obviněného Š. P. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 21. 9. 2004 v K., okres B., v místě svého trvalého bydliště, si jako řidič mezinárodní kamionové dopravy u společnosti J. M. P. I., spol. s r. o. neoprávněně ponechal finanční hotovost ve výši 72,- EUR a 11.200,- Kč, což představovalo část finanční hotovosti, kterou obdržel od svého zaměstnavatele dne 20. 9. 2004 v J. jako zálohu na cestovní výdaje na služební cestu do B., kterou nepodnikl, výše uvedené částky nevrátil, a způsobil tak společnosti J. M. P. I., spol. s r. o., se sídlem T. – V., škodu v celkové výši 13.466,- Kč.

Usnesením Okresního soudu v Táboře ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 10 T 47/2005, byla trestní věc obviněného Š. P. podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu, § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu a § 22 odst. 1 tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že ve věci je místně příslušný Okresní soud v Jihlavě, v jehož obvodu si měl obviněný svěřené prostředky s úmyslem je užívat jako prostředků vlastních ponechat.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Z důkazů opatřených v přípravném řízení, před jejich provedením před soudem, jednoznačně neplyne, kde došlo k jednání obviněného naplňujícího objektivní stránku žalovaného trestného činu. Obviněný sice trvale bydlí v K., tedy v obvodu Okresního soudu v Bruntále, ale z důkazů připojených v obžalobě nelze jednoznačně dovodit, že jen v tomto místě a nikde jinde pojal úmysl a později uskutečnil machinaci, kterou zkrátil svého zaměstnavatele o žalovanou částku. Protože je však nesporné, že ke škodlivému následku jeho jednání došlo v sídle jeho zaměstnavatele, tedy v T.- V., není v rozporu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud jako k místně příslušnému byla obžaloba podána k Okresnímu soudu v Táboře.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. srpna 2005

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera