11 Tcu 93/2010Usnesení NS ze dne 08.02.2011

11 Tcu 93/2010-7

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 8. února 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. T. rozsudkem Obvodního soudu Drážďany, Spolková republika Německo, ze dne 8. 11. 2007, sp. zn. 200 Ls 309 Js 023280/07, který nabyl právní moci téhož dne, a to pro trestný čin krádeže podle §§ 242 odst. 1, 2, 243 odst. 1 bod 1, 3, 244 odst. 1 bod 3, 22 a 53 německého trestního zákoníku, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a čtyř měsíců.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Obvodního soudu Drážďany ze dne 8. 11. 2007 byl M. T. uznán vinným trestným činem krádeže vloupáním do bytu v šesti případech, pokusem o vloupání do bytu za účelem krádeže v pěti případech a pokusem o krádež a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a čtyř měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodního soudu Drážďany tím, že vždy násilím za použití kamene rozbil sklo u balkónových dveří přízemních bytů, aby je pak zevnitř otevřel a mohl se dostat do bytu. takto:

1. V blíže již nezjistitelné době mezi 5. 4. 2007, 11:00 hod. a 6. 4. 2007, 15:00 hod. odcizil z přízemního bytu poškozené K., B. S. v D., koženou bundu, velikost 52, v hodnotě cca 280,- € a 140 dánských korun.

2. Dne 5. 4. 2007 mezi 08:00 hod. a 12:00 hod. odcizil z přízemního bytu poškozené K., D. S. v D. laptop, několik prstenů, sběratelských mincí, 600,- €, 100 švýcarských franků v hotovosti a dvoje náramkové hodinky, celková škoda cca 2.100,- €.

3. V blíže již nezjistitelné době mezi 6. 4. 2007, 09:30 hod. a 9. 4. 2007, 13:00 hod. odcizil z bytu poškozeného R., B. W. v D. 350,- € v hotovosti a pánské náramkové hodinky v hodnotě cca 145,- €.

4. Dne 8. 4. 2007 mezi 15:00 hod. a 18:15 hod. odcizil z bytu rodiny B., R. v D. videokameru s příslušenstvím v hodnotě cca 380,- €, jakož i bundu, džíny, čtyři osušky, kasičku, kazetu a sáček, celková škoda cca 590,- €.

5. Dne 7. 4. 2007 v 16:35 hod. si obstaral přístup do přízemního bytu rodiny U. v G. v D. tak, že opět kamenem rozbil dveře na terasu u přízemního bytu, aby se poohlédl po cennostech k ukradení. Uprchl, když byl poškozenou Ch. U. objeven, aniž by cokoliv odcizil.

6. V blíže již nezjistitelné době mezi 7. 4. 2007, 12:00 hod. a 9. 4. 2007, 13:30 hod. rozbil opět kamenem sklo balkónových dveří ordinace dětských lékařů Dr. H./Dr. H., O. R. v D., aby mohl odcizit něco cenného. Avšak bezpečnostní blokování na dveřích mu zabránilo tyto otevřít a vstoupit do místností. Proto se vzdálil, aniž by cokoliv odcizil.

7. Dne 6. 4. 2007 mezi 20:00 hod. a 23:30 hod. odcizil z bytu rodiny M., O. K. v D. cca 1.000,- € v hotovosti, USB-flash , iPod, laptop IBM, externí harddisk, digitální kameru „Fuji” E 550, šachový počítač „Mephisto”, dále 20,- € v hotovosti z prasátka, jakož i několik technických celků v celkové hodnotě cca 2.890,- €.

8. Dne 6. 4. 2007 kolem 03:30 hod. rozbil kamenem okenní tabuli v přízemí ležícího bytu poškozeného J., M. S. v D. s úmyslem opatřit si tak přístup do bytu a poohlédnout se po něčem cenném k odcizení. Protože byl přistižen svědkyní M., vzdálil se, aniž by něco ukradl.

9. Dne 6. 4. 2007 kolem 03:30 hod. si opatřil přístup do bytu poškozené P., umístěného v přízemí domu K. S. v D. tak, že opět pomocí kamene rozbil sklo dveří na terasu a tyto dveře pak otevřel, aby se poohlédl po něčem cenném k odcizení. Protože byl poškozenou P. přistižen, vzdálil se, aniž by cokoliv ukradl.

10. Dne 6. 4. 2007 kolem 02:50 hod. rozbil sklo u dveří na terasu u obytného domu poškozené S., R. v D., aby se dostal do bytu a ukradl něco cenného. Protože byl přistižen poškozeným S., uprchl, aniž by cokoliv ukradl.

11. Dne 6. 4. 2007 kolem 14:20 hod. vnikl opět rozbitím dveří na terasu do přízemního bytu domu C. S. v D., aby tam odcizil něco cenného. Protože však zjistil, že byt je prázdný, vzdálil se, aniž by něco ukradl.

12. Dne 5. 4. 2007 mezi 14:30 hod. a 20:45 hod. odcizil z bytu rodiny N., nacházejícího se v přízemí, B. S. v D., 50,- € z prasátka.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 15. 11. 2010, pod č. j. 1815/2009–MOT–T/7, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen „zákon“), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený M. T. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně především vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. února 2011

Předseda senátu:JUDr. Karel Hasch