11 Tcu 82/2005Usnesení NS ze dne 16.11.2005

11 Tcu 82/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 16. listopadu 2005 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. V., rozsudkem Obvodového soudu Pirna, Spolková republika Německo, ze dne 12. 5. 2004, sp. zn. 1 Ds 154 Js 4375/04, a to pro trestný čin převádění cizinců ve dvou případech podle § 3 odst. 1, § 55 odst. 1, § 58 odst. 1 č. 1, § 92 odst. 1 č. 1 a 6, § 92a odst. 1 cizineckého zákona, § 52, § 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k celkovému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a tří měsíců.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Pirna, Spolková republika Německo, ze dne 12. 5. 2004, sp. zn. 1 Ds 154 Js 4375/04, jenž nabyl právní moci téhož dne, byl J. V. uznán vinným trestným činem převádění cizinců ve dvou případech podle § 3 odst. 1, § 55 odst. 1, § 58 odst. 1 č. 1, § 92 odst. 1 č. 1 a 6, § 92a odst. 1 cizineckého zákona, § 52, § 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, za který byl odsouzen k celkovému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a tří měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se měl podle zjištění soudu dopustit tím, že

-v noci na 30. 4. 2003 převedl společně s další samostatně stíhanou osobou 23 čínských státních příslušníků z Č. r. přes „zelenou hranici“ v oblasti C. na území S. r. N., kde je předal podle předchozí dohody další osobě k přepravě automobilem do vnitrozemí. Za jeho podíl na převaděčské akci mu byla přislíbena odměna ve výši 400 EUR. Jednal přitom s vědomím, že převáděné osoby nedisponují doklady potřebnými pro vstup a pobyt na území S. r. N.;

-v noci na 13. 11. 2003 vyzvedl osobním automobilem zn. Škoda Fabia, na blíže neurčeném místě v Č. r. 4 čínské státní příslušníky a přepravil je do blízkosti česko-německé státní hranice, kde je předal pěšímu převaděči k převedení na německé území. Po převedení je na německém území opět převzal do vozu a jel s nimi k restauraci K. F. W. v obci S. Za jeho podíl na převaděčské akci mu byla přislíbena odměna ve výši 200 EUR. Jednal přitom s vědomím, že převáděné osoby nedisponují doklady potřebnými pro vstup a pobyt na území S. r. N.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Konečně pak podle § 4 odst. 3 téhož zákona, jestliže Nejvyšší soud rozhodne o uznání rozsudku podle odstavce 1 nebo o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů podle odstavce 2, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. V. se pro finanční prospěch opakovaně podílel na organizované ilegální přepravě většího počtu cizinců přes státní hranici na území jiného státu. Jedná se o nebezpečnou a v současnosti velmi rozšířenou trestnou činnost, která zároveň poškozuje i zájmy České republiky. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v nikoli zanedbatelné výměře. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. listopadu 2005

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch