11 Tcu 57/2015Usnesení NS ze dne 26.08.2015

11 Tcu 57/2015-15

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 26. srpna 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky M. H. podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení M. H. rozsudkem Zemského soudu Linz ze dne 11. 12. 2013, sp. zn. 30 Hv 20/13k, kterým byl uznán vinným ze spáchání trestných činů pokusu o krádež podle § 15 odst. 1 a § 127 rakouského tr. zákoníku, dále pokusu o závažné vydírání podle § 151 odst. 1, § 105 odst. 1, § 106 odst. 1 č. 1 rakouského tr. zákoníku a trestného činu podle § 50 odst. 1 č. 1 zákona o zbraních, za které mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 12 (dvanácti) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Rozsudkem Zemského soudu Linz ze dne 11. 12. 2013, sp. zn. 30 Hv 20/13k, který nabyl právní moci téhož dne, byl M. H. uznán vinným ze spáchání níže uvedených skutků a následně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 12 (dvanácti) měsíců.

Ze skutkových zjištění vyplynulo, že dne 7. 11. 2013 v Linzi se:

1. pokusil odcizit cizí movité věci, a sice 3 kusy džín zn. Armani v celkové hodnotě 577,95 EUR odpovědným firmy Peek & Cloppneburg v úmyslu se jejich přivlastněním obohatit,

2. pokusil se donutit detektivy obchodního domu D. M., N. Z. a L. T. násilím a nebezpečnou pohrůžkou smrtí tím, že je postříkal pepřovým sprejem a namířil na ně pistoli, aby strpěli jeho útěk,

3. v souběhu se skutečnostmi, popsanými pod bodem 2), i když pouze z nedbalosti, držel a použil pěstní palnou zbraň, a tudíž střelnou zbraň kategorie B.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-192/2015-MOT-T/7 ze dne 4. 8. 2015 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 6. 8. 2015.

Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený M. H. je občan České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutků, vykazujícího znaky trestného činu i podle právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže § 205 tr. zákoníku a vydírání podle § 175 tr. zákoníku). Závažnost předmětné trestné činnosti spočívá v tom, že odsouzený se během jednoho dne pokusil zcizit zboží v celkové hodnotě 578,- EUR a dále zaútočil na detektivy obchodního domu pepřovým sprejem střelnou zbraní, s pohrůžkou smrtí, za účelem svého útěku. S tím koresponduje druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je zcela ve shodě s českou právní úpravou.

Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení M. H. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. srpna 2015

JUDr. Stanislav Rizman

předseda senátu