11 Tcu 38/2020Usnesení NS ze dne 26.08.2020

11 Tcu 38/2020-30

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. 8. 2020 návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky P. L., nar. XY v XY, rozsudkem Zemského soudu Krems, Rakouská republika, ze dne 17. 6. 2015, sp. zn. 035 HV 32/2015x, který nabyl právní moci dne 23. 6. 2015, a rozsudkem Zemského soudu Krems, Rakouská republika, ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. 024 HV 6/2018x, který nabyl právní moci dne 10. 4. 2018, se zahrnutím trestu z rozsudku Okresního soudu Gmünd, Rakouská republika, sp. zn. 2U 63/17x, ze dne 20. 11. 2017, který nabyl právní moci dne 24. 11. 2017, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

1. Rozsudkem Zemského soudu Krems, Rakouská republika, ze dne 17. 6. 2015, sp. zn. 035 HV 32/2015x, který nabyl právní moci dne 23. 6. 2015, byl P. L. uznán vinným trestným činem krádeže pro výdělečné účely podle § 127 a § 130 rakouského trestního zákoníku (StGB) a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

2. Podle skutkových zjištění Zemského soudu Krems se P. L. předmětné majetkové trestné činnosti dopustil v podstatě tím, že

v XY pro výdělečné účely odcizil movité věci s úmyslem se jejich přivlastněním neoprávněně obohatit, a to:

1) dne 8. 5. 2015 oprávněné osobě společnosti H. jednu láhev whisky zn. Clarke´s a jednu láhev vodky v celkové hodnotě 22,97 €,

2) dne 8. 5. 2015 oprávněné osobě společnosti B. W. dvě láhve whisky zn. Jack Daniels a jednu láhev whisky zn. Tullamore v celkové hodnotě 74,70 €.

3. Následně rozsudkem Zemského soudu Krems, Rakouská republika, ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. 024 HV 6/2018x, který nabyl právní moci dne 10. 4. 2018, byl P. L. uznán vinným trestným činem krádeže pro výdělečné účely spáchaným vloupáním podle § 127, § 129 odst. 1 řádek 1, řádek 3, § 130 odst. 1 první případ, § 15 rakouského trestního zákoníku (StGB), a se zahrnutím trestu z rozsudku Okresního soudu Gmünd, Rakouská republika, sp. zn. 2U 63/17x, ze dne 20. 11. 2017, který nabyl právní moci dne 24. 11. 2017, odsouzen k dodatečnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

4. Podle skutkových zjištění Zemského soudu Krems se P. L. předmětné majetkové trestné činnosti dopustil v podstatě tím, že

v době od 1. 9. 2017 do 28. 9. 2017 v XY ve 12 případech odcizil pro výdělečné účely ke škodě jednotlivých poškozených subjektů jedenáct jízdních kol různých značek či jejich součásti (přední kolo, zadní kolo a rám) v celkové hodnotě 4.619,- € s úmyslem se jejich přivlastněním neoprávněně obohatit, přičemž v jednom případě se odcizení jízdního kola dopustil vloupáním, když štípacími kleštěmi rozlomil uzamykací zařízení spirálového zámku, jímž bylo kolo uzamčeno, a v jednom případě zůstalo jeho jednání ve stadiu pokusu, neboť byl při činu přistižen a zadržen policií.

5. Rozsudkem Okresního soudu Gmünd, Rakouská republika, ze dne 20. 11. 2017, sp. zn. 2U 63/17x, který nabyl právní moci dne 24. 11. 2017, byl P. L. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 15 a § 127 rakouského trestního zákoníku (StGB) a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců.

6. Podle skutkových zjištění Okresního soudu Gmünd se P. L. předmětné majetkové trestné činnosti dopustil v podstatě tím, že

v XY se pokusil odcizit cizí movité věci s úmyslem se jejich přivlastněním neoprávněně obohatit, a to:

3) dne 23. 6. 2017 osobám, které mají dispoziční právo za firmu B., jednu láhev whisky v hodnotě 26,99 €,

4) dne 14. 7. 2017 osobám, které mají dispoziční právo za firmu P., vepřové koleno v hodnotě 6,10 € a jednu láhev vodky v hodnotě 11,49 €.

7. Dne 13. 8. 2020 byl Ministerstvem spravedlnosti České republiky podán ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že se na výše citované odsouzení jednak rozsudkem Zemského soudu Krems, Rakouská republika, ze dne 17. 6. 2015, sp. zn. 035 HV 32/2015x, který nabyl právní moci dne 23. 6. 2015, a dále rozsudkem Zemského soudu Krems, Rakouská republika, ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. 024 HV 6/2018x, který nabyl právní moci dne 10. 4. 2018, se zahrnutím trestu z rozsudku Okresního soudu Gmünd, Rakouská republika, sp. zn. 2U 63/17x, ze dne 20. 11. 2017, který nabyl právní moci dne 24. 11. 2017, jenž byl citovaným rozsudkem Zemského soudu Krems sp. zn. 035 HV 32/2015x v rámci ukládaného dodatečného trestu zrušen, ve vztahu k osobě obviněného P. L. hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

8. Nejvyšší soud předmětnou věc přezkoumal a shledal, že jsou v daném případě splněny všechny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 citovaného zákona.

9. Předně je třeba konstatovat, že podle § 4a odst. 3 citovaného zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

10. Z podaného návrhu, jakož i obsahu připojeného spisového materiálu přitom jednoznačně vyplývá, že P. L. je občanem České republiky, byl v obou případech odsouzen cizozemským soudem a jednotlivá odsouzení se týkají skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (v případě rozsudku Zemského soudu Krems sp. zn. 035 HV 32/2015x pokračujícího přečinu krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku, v případě rozsudku Zemského soudu Krems sp. zn. 024 HV 6/2018x pokračujícího přečinu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, odst. 3 tr. zákoníku a v případě rozsudku Okresního soudu Gmünd sp. zn. 2U 63/17x pokračujícího přečinu krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku). Oboustranná trestnost jednání, jímž byl odsouzený pravomocně uznán vinným dvěma citovanými rozsudky Zemského soudu Krems a jedním rozsudkem Okresního soudu Gmünd, je dána mimo jiné jeho bohatou trestní minulostí, když se jednání popsaného výše pod bodem 2. (u něhož celková výše způsobené škody nedosahuje hranice škody nikoli nepatrné) dopustil s odstupem cca třiceti měsíců poté, co byl dne 20. 11. 2012 rozhodnutím Zemského soudu Krems, Rakouská republika, sp. zn. 035 HV 33/2012i, který nabyl právní moci téhož dne, odsouzen za trestný čin krádeže k trestu odnětí svobody v trvání devíti měsíců, resp. cca osmnácti měsíců poté, co byl dne 22. 11. 2013 rozhodnutím Zemského soudu Krems, Rakouská republika, sp. zn. 035 HV 85/2013p, který nabyl právní moci téhož dne, odsouzen za trestný čin krádeže k trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců. Jednání popsaného výše pod bodem 4. (u něhož celková výše způsobené škody dosahuje hranice větší škody a jehož se odsouzený zčásti dopustil vloupáním) se pak odsouzený dopustil s odstupem cca dvaceti sedmi měsíců poté, co byl dne 17. 6. 2015 rozhodnutím Zemského soudu Krems, Rakouská republika, sp. zn. 035 HV 32/2015x, který nabyl právní moci dne 23. 6. 2015, odsouzen za trestný čin krádeže k trestu odnětí svobody v trvání dvou let. Rovněž jednání popsaného výše pod bodem 6. (u něhož celková výše způsobené škody rovněž nedosahuje hranice škody nikoli nepatrné) se odsouzený dopustil s odstupem cca dvaceti čtyři měsíců poté, co byl dne 17. 6. 2015 rozhodnutím Zemského soudu Krems, Rakouská republika, sp. zn. 035 HV 32/2015x, který nabyl právní moci dne 23. 6. 2015, odsouzen za trestný čin krádeže k trestu odnětí svobody v trvání dvou let. Za daného stavu, kdy se odsouzený ve všech třech výše uvedených případech (popsaných shora pod body 2., 4. a 6.) opětovně dopustil trestného činu krádeže, ačkoli byl ve smyslu § 205 odst. 2 českého trestního zákoníku za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, jsou tak splněny všechny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 citovaného zákona.

11. V posuzované věci však pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 citovaného zákona svědčí i podmínky materiální povahy, neboť odsouzený P. L. se úmyslné trestné činnosti majetkového charakteru ke škodě poškozených subjektů dopustil opakovaně, a to celkem v šestnácti případech. Společenská škodlivost trestné činnosti odsouzeného je tak zvyšována nejen způsobem provedení činu, včetně četnosti jednotlivých útoků, jimiž byl uznán vinným, ale též jeho bohatší trestní minulostí, když byl na území České republiky již opakovaně soudně trestán, a to převážně pro trestnou činnost majetkového charakteru, přičemž nejméně v deseti případech, jež nejsou dosud zahlazeny, mu byl přímo ukládán již nepodmíněný trest odnětí svobody. Vyjma České republiky pak byl P. L. opakovaně pravomocně odsouzen rovněž v Rakouské republice, a to v letech 2011 až 2013, vždy za majetkovou trestnou činnost. Ve vztahu k druhu uložených trestů lze konstatovat, že odsouzenému byl za jednání, jímž byl pravomocně uznán vinným jednak rozsudkem Zemského soudu Krems ze dne 17. 6. 2015, sp. zn. 035 HV 32/2015x, a dále rozsudkem Zemského soudu Krems, ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. 024 HV 6/2018x, se zahrnutím trestu z rozsudku Okresního soudu Gmünd ze dne 20. 11. 2017, sp. zn. 2U 63/17x (jenž byl citovaným rozsudkem Zemského soudu Krems sp. zn. 024 HV 6/2018x v rámci ukládaného dodatečného trestu zrušen), uloženy již citelnější nepodmíněné tresty odnětí svobody. Za tohoto stavu tak lze dovodit, že v daném případě byly splněny všechny zákonné podmínky pro to, aby se na obě výše uvedená odsouzení P. L. příslušným soudem Rakouské republiky hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

12. Ze shora uvedených důvodů tak Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky zcela vyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. Poučení:

V Brně dne 26. 8. 2020

JUDr. Tomáš Durdík

předseda senátu