11 Tcu 2/2011Usnesení NS ze dne 12.01.2011

11 Tcu 2/2011-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného F. F. B. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 12. ledna 2011 podle § 422 tr. ř. takto:

I. Povoluje se průvoz předávaného F. F. B. územím České republiky ze Slovinska do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku uloženého mu trestním rozsudkem č. 1477 Soudu v Bacau ze dne 22. 9. 2010, který nabyl právní moci dne 12. 10. 2010, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 30 vydaného Soudem v Bacau dne 26. 11. 2010 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 11. 1. 2011.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

Odůvodnění:

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 11. 1. 2011 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu F. F. B., státního občana Rumunska, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 30 vydaného Soudem v Bacau dne 26. 11. 2010 ze Slovinska k výkonu trestu v trvání jednoho roku v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Trestné činnosti se předávaný F. F. B. dopustil tím, že večer dne 18. 5. 2007 udeřil a kopnul C. P. I. a způsobil mu zranění, která si vyžádala 48/50 dní lékařské péče.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovinska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného F. F. B. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. ledna 2011

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch