11 Tcu 109/2010Usnesení NS ze dne 13.12.2010

11 Tcu 109/2010-36

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu odsouzeného N. O. I. a rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. prosince 2010 podle § 423 odst. 1 trestního řádu a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (publikované pod č. 549/1992 Sb.) takto:

I. Povoluje se průvoz odsouzeného N. O. I., státního občana Rumunské republiky, územím České republiky z Chorvatska do Rumunska pro účely vydání jmenovaného k výkonu trestu odnětí svobody uloženého mu trestním rozsudkem č. 214 Soudu v Resita, Rumunská republika, ze dne 13. 5. 2010, sp. zn. 382/290/2010.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

Odůvodnění:

Ministerstvo spravedlnosti Rumunské republiky podalo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti České republiky žádost datovanou dnem 2. 12. 2010, č. j. 90310, na základě čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (č. 549/1992 Sb.) o povolení průvozu rumunského občana N. O. I., územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Chorvatska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání čtyř let, který mu byl uložen trestním rozsudkem č. 214 Soudu v Resita, Rumunská republika, ze dne 13. 5. 2010, sp. zn. 382/290/2010, za trestný čin podvodu podle čl. 215 odst. 1, 2, 3, a čl. 37 odst. 1 písm. b) rumunského trestního zákona.

Tohoto trestného činu se N. O. I. dopustil tím, že

1. dne 23. 9. 2008 jako jednatel S. O. I. C., s. r. o., koupil nábytek v hodnotě 5 207 lei od S. S. C., s. r. o., a platbu provedl tím, že vystavil směnku se splatností dne 10. 10. 2008, která byla následně zamítnuta pro nedisponibilitu finančních prostředků,

2. dne 24. 9. 2008 jako jednatel S. O. I. C., s. r. o., koupil televizory a fotoaparáty v hodnotě 7 900 lei od S. D. S., s. r. o., a platbu provedl tím, že vystavil směnku se splatností dne 8. 10. 2008, která byla následně zamítnuta pro nedisponibilitu finančních prostředků.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky z hlediska splnění právních podmínek vyžadovaných jak vnitrostátní úpravou (§ 423 tr. ř.), tak mezinárodní úpravou – Evropskou úmluvou o vydávání (čl. 21 Úmluvy, včetně výhrad učiněných Českou republikou). Zjistil z předložených dokumentů, že v posuzovaném případě jde o předání k výkonu trestu odnětí svobody, který byl odsouzenému uložen za čin, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin podvodu podle § 209 tr. zákoníku). Dále zjistil, že předávaná osoba není občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného N. O. I. územím České republiky pro účely výkonu trestu v Rumunsku, vyhověl Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. prosince 2010

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch